Speciální základní školaPoděbrady

Základní informace

Školská rada je orgán školy umožňující podle §167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Volba zástupce zákonných zástupců ve školské radě
Termín :  7.- 8.12.2022

Místo:  Speciální základní škola Poděbrady, příspěvková organizace
             U Bažantnice 154, Poděbrady

Vážení rodiče, 

v letošním roce končí mandát člence školské rady -  paní Lence Horákové, která ve ŠR     šest let zastupovala vás, rodiče, zákonné zástupce. Volby nového zástupce proběhnou        7.- 8.12.2022   od 7.00 – 16.10 hod. Volební urna bude umístěna v hlavní budově, hlasovací lístky obdržíte na místě. Volby jsou tajné a hlasuje pouze jeden ze zákonných zástupců žáka.

Ke zvolení kandidáta je nutné, aby kandidát získal nadpoloviční většinu hlasů oprávněných osob zúčastněných ve volbách.
Za platné je možno považovat volby, kterých se účastní alespoň jedna třetina oprávněných osob.
Prosíme Vás tedy o účast ve volbách.

K 18.11.2022 byly nominovány dvě kandidátky:

Blanka Maňásková Iva Špinková

Blanka Maňásková

maminka Martiny, žákyně 4.A

Iva Špinková

maminka Vítka, žáka 4.B

                

Za přípravný výbor ve složení:  Zuzana Nykodýmová
                                                 Markéta Rysová
                                                 Martina Šmelhausová

 

Školská rada Speciální základní školy Poděbrady

Školská rada má tři členy

Horáková

Lenka Horáková

zastupuje  rodiče a je matkou Moniky, žákyně 5.B

 

kontakt:
lenka.horakova(at)hotmail.com

Benešová

Kristína Benešová

zastupuje pedagogy, je třídní učitelkou ve třídě 2.A (budova A, 1.patro)

kontakt: 
kristina.benesova(at)spec-skola.cz

av

Anna Vondrová

ekonom,

zastupuje zřizovatele 

 

kontakt:

annavondrova@seznam.cz

 

Pokud máte nějaké připomínky, náměty, nápady k fungování školy, školská rada je tu pro vás.

Zápisy ze školské rady 

Volební řád

Činnost školské rady - školský zákon

 

 

Škola

Pojďte se k nám podívat

letak

letáček 22-23 ke stažení

Překlad (translations)

Kalendář

i-sborovna

i-sborovna