Speciální základní školaPoděbrady

Proběhlé projekty

 Profesní a jazykový rozvoj pedagogů

č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0104 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

Doba trvání :1.7.2015 - 31.12.2015

K2 Zahraniční jazykový kurz pro učitele

  • Cíl: Zlepšení jazykových kompetencí pedagogů

K3 Stínování (job shadowing) pro pedagogy v zahraničí

  • Cíl: Profesní rozvoj pedagogů

Komplexní speciálně pedagogické centrum

č.projektu: CZ.1.07/1.2.33/02.0033 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Cílem projektu je rozvoj poradenských, asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb pro děti od 3 let s tělesným a souběžným postižením více vadami, jejich rodiče a pedagogy. Toho bylo dosaženo prostřednictvím čtyř navržených klíčových aktivit. 

  • 1. KA - vznik nového speciálně pedagogického centra (dále SPC)
  • 2. KA - vznik denního  stacionáře pro děti od 3 let
  • 3. KA - zkvalitnění technických i personálních podmínek pro integraci žáků s nejvyšší mírou podpůrných opatření do vyučování
  • 4. KA - zvyšování kompetencí a podpora vzdělávání asistentů pedagoga a odborných poradenských pracovníků v oblasti diagnostiky a poradenství

Hlavní cílovou skupinou jsou děti s mentální retardací všech stupňů, se smyslovým a tělesným postižením, děti s poruchou autistického spektra (PAS), se zvýšenou impulzivitou a sníženou schopností soustředění, s vývojovými poruchami učení těžšího stupně (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie) s neurotickými poruchami a děti zdravotně oslabené.

Druhou cílovou skupinou jsou rodiče těchto dětí, kteří si osvojují rodičovskou roli složitěji, potýkají se s nedostatkem medicínských znalostí, ošetřovatelských schopností, nemožností použití výchovných vzorců ze svých původních rodin, často podléhají sociálnímu vyřazení.

Třetí cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci, odborní pracovníci SPC, asistenti pedagoga. U těchto pracovníků je nejen důležité jejich další vzdělávání v nových metodách výuky, nových terapiích, ale i v předcházení syndromu vyhoření.

EU peníze školám

Název projektu: Podpora vzdělávání 
Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3418 

  • ŠABLONA VII/1 Prevence rizikového chování 
  • ŠABLONA III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
  • ŠABLONA III/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií

Datum zahájení realizace projektu: 1. 12. 2011
Datum ukončení realizace projektu: 31. 05. 2014

Comenius-partnerství škol

PŘÍBĚHY POMÁHAJÍ S KOMUNIKACÍ

je dvouletý projekt, do kterého je kromě naší školy zapojena ještě škola z Velké Británie a Belgie. Formou příběhů, putovních balíčků a obrazové dokumentace se žáci budou navzájem seznamovat s životem dětí v jiných zemích. Pro učitele projekt znamená možnost profesního růstu, vzájemné výměny zkušeností a zlepšení jazykových dovedností.

Sociální integrace žáků s těžkým zdravotním postižením

Projekt číslo CZ.1.07/1.2.05/04.0009

Díky tomuto projektu bude vyvinuta speciální aplikace pro alternativní a augmentativní komunikaci, využitelná pro iPad. Po odzkoušení u dětí, které nemohou z různých důvodů používat mluvenou řeč, bude aplikace předána k volnému šíření.
Dále bude vypracována metodika pro práci s iPadem ve vzdělávání žáků na prvním stupni základní školy praktické.
Bude proškoleno 165 pedagogických pracovníků. Uskuteční se 13 školení. Proškolením se zvýší úroveň poskytovaných služeb školy, která zajišťuje vzdělávání žáků s těžkým zdravotním postižením. Pedagogičtí pracovníci získají nové kompetence, dovednosti a vědomosti v různých aplikovaných terapiích (Míčkování, Bazální stimulace, Trampoterapie, Aquaterapie, ZTV, Náprava poruch učení, Práce se stresem-syndrom vyhoření).
Rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zvláště s potřebou alternativní a augmentativní komunikace budou moci při aktivaci a instalaci programů do iPadu využívat metodickou a technickou podporu metodika - technika.

Sdílíme iSEN

V rámci projektu OP IP „Sdílíme iSEN“ reg. číslo CZ.1.07/3.1.00/37.0077 

nabízí společnost 24U spolu s OS Přístav a Speciální základní školou Poděbrady praktické workshopy, zaměřené na využití moderních technologií ve vzdělávání a komunikaci. Cílovou skupinou jsou primárně rodiče a další osoby pečující o děti/dospělé se speciálními potřebami.
Ve 12 jednotlivých krajích je na výběr dopolední termín od 9:00 nebo odpolední od 14:00 hodin. Plánovaná časová dotace je 3-4 hodiny. Pro rodiče je zajištěna i osobní asistence k jejich dětem formou hlídací služby.

Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem

Speciální základní škola, Poděbrady, U Bažantnice 154 byla zapojena do projektu Středočeského kraje „Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem“, který byl financován grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru (EHP).

Škola

Pojďte se k nám podívat

Informační leták 23-24

Leták

 

Kalendář akcí školy

Facebook

Projekt SETKÁNÍ

Projekt SETKÁNÍ

Překlad (translations)

i-sborovna

i-sborovna