Speciální základní školaPoděbrady

Ucelená rehabilitační péče

Většina terapií a kroužků, které v našem zařízení probíhají, je zařazena do dlouhodobého projektu UCELENÉ REHABILITAČNÍ A TERAPEUTICKÉ PÉČE.

  • V dopoledních hodinách  jsou do výuky zařazeny terapie zaměřené na: pohybový rozvoj a zdraví, komunikační a sociální rozvojsmyslový a emoční rozvoj (podrobnosti na záložkách níže).
  • V odpoledních hodinách  probíhají jako náplň volnočasových aktivit a s podporou Občanského sdružení Přístav tyto terapie a kroužky: EEG Biofeedback, Trénink jazykových schopností podle D.B. Elkonina,  Kuchtík, Hudební hrátky - Flétnička, Nácviky sociálních dovedností, Taneční a pohybová terapie, Rehabilitačně-relaxační aktivity. Podrobnosti jsou uvedeny na stránkách o.s. Přístav

Pohybový rozvoj a zdraví

fyzio

Fyzioterapie v naší škole probíhá individuálně a vždy s fyzioterapeutem. Forma je aktivní či pasivní. Krátkodobý i dlouhodobý rehabilitační plán vychází z individuálních potřeb žáka a je vždy konzultován s rodiči a lékaři. Každá hodina fyzioterapie se přizpůsobuje psychosomatickému stavu žáka a jeho momentálním potřebám. Využíváme Bazální a Orofaciální stimulaci, S-E-T concept, Míčkovou facilitaci, Kineziology Taping, Propriofoot Concept, Psychomotoriku, Neurovývojovou stimulaci.

Konkrétně aktivizujeme, stabilizujeme, relaxujeme, cvičíme proti odporu či se zátěží, pasivně protahujeme, ovlivňujeme kloubní pohyblivost a hluboký stabilizační systém, zapojujeme jemnou a hrubou motoriku, stimulujeme zrak, hmat, sluch, čich a chuť, cvičíme koordinaci, stabilitu, orientaci v prostoru, polohujeme, využíváme dechovou gymnastiku.

Při fyzioterapii využíváme Stropní zvedací systém ROOMER, Magnetoterapii Biomag, MOTOmed, TerapiMaster – Record, rotoped, chodecký a běžecký pás, pojízdný elektrický zvedák, vanu s vodoléčbou, psychomotorické pomůcky, overbally, gymbally, FLEXI-BARy, balanční plochy, žebřiny, tělocvičnou trojkombinaci, trampolíny, kuličkový bazén, Bobath válec atd.

Rehabilitace je prováděna pod vedením fyzioterapeutky RADKY ŠINDÍLKOVÉ

V rámci činnosti SPC při Speciální škole U Bažantnice jsou po telefonické domluvě v odpoledních hodinách možné rovněž konzultace s rodiči žáků se zaměřením na fyzioterapii, canisterapii, ZTV, domácí cvičení, využití kompenzačních pomůcek a poradenství v oblasti Ucelené rehabilitační a terapeutické péče.

joga

Dětská jóga je speciálně upravená verze jógy a liší se od jógy pro dospělé. Rozdíly najdeme jak v rychlosti a dynamice provádění cviků, tak ve cvicích samotných. Cviky dětské jógy kopírují správný vývoj dítěte, pracují s přirozeností a fantazií.

Hodiny jógy jsou hravé, spontánní a velmi zábavné. Děti se jednoduché jógové sestavy učí pomocí pohádek, říkanek, či písniček. Mohou zde realizovat svoje představy, seznámit se s novými pocity a zároveň vybít energii s kamarády. Děti lépe poznají svoje tělo a začnou o něm přemýšlet jako o celku. Jóga dětem pomůže zlepšit koncentraci, spánek, ale i představivost.

Individuální dětská jógová terapie nejen u dětí se speciálními potřebami se zabývá problémy pozornosti, motoriky nebo pohybu. Lektor dítěti přirozenou formou pomáhá a radí tak, aby byly (znovu) nastoleny správné návyky a vyrovnala se tak rovnováha těla a duše.

Tuto terapii na naší škole vede a jejím garantem je ANDREA MAREŠOVÁ.

Dětská jóga je součástí vyučovacích hodin TV a ZTV.

trampo

Trampolíning je netradiční forma cvičení na terapeutické trampolíně s úzkou vazbou na psychiku. Princip úspěšnosti trampolíningu spočívá ve fyziologii a biomechanice pohybu na trampolíně. Při individuální práci s dítětem dochází při trampolíningu k posilování odolnosti a obranyschopnosti organismu, zlepšování fyzické i psychické kondice. Navozováním krátkodobého (ale mnohokrát opakovaného) stavu nulové gravitace dochází k spontánnímu prožívání radosti a opojení z netradiční pohybové aktivity. Terapeut tohoto stavu dosáhne i u „vozíčkáře“.

Velkou trampolínu lze také vnímat jako velmi zábavnou, velkou a bezpečnou rehabilitační balanční plochu.

Tuto terapii do ZTV a TV jednotlivých žáků řadíme až po konzultaci a schválení jejich lékaři.

Velká část pedagogů absolvovala proškolení v této terapeutické oblasti.

aqua

Neboli rehabilitačně-kondiční plavání, je v naší škole jednou z nejstarších a nejoblíbenějších aktivit. Třikrát týdně se v rehabilitačním bazénu s teplou vodou střídají jednotlivé třídy a právě tuto složku tělesné a zdravotní tělesné výchovy absolvují.

Během plavecké hodiny je kladen důraz na složku kondiční (metodicky naučené a zvládnuté různé plavecké modifikované styly) a na složku rehabilitační (zlepšení zdravotního stavu jedince).

Při individuální i skupinové práci s dětmi jde primárně o rozvinutí motorických dovedností dítěte uvolněním spastického napětí a aktivizaci hypotonických svalových skupin. Dále se pak zvyšuje kloubní pohyblivost. Sekundárně dochází ke zlepšení psychického stavu dítěte. 

Velká část pedagogů absolvovala proškolení v této terapeutické oblasti.

solna

Solno - jodová jeskyně poskytuje čisté ionizované ovzduší, obohacené o mnohé minerály, napomáhá zlepšovat psychickou  kondici a pomáhá při prevenci a léčbě různých zdravotních problémů. Je účinná při onemocnění dýchacích cest, astmatu, zánětu krku a nosohltanu, chronické rýmě, chřipce, angíně, onemocnění trávicího traktu. Stejně blahodárný účinek má solno - jodová jeskyně při neurózách a psychickém stresu, vyčerpanosti, depresích, nemocech krevního oběhu, ischemii a vysokém krevním tlaku. 

Solná jeskyně z pravé mořské soli jednoznačně patří k pozitivum, kterými je možné rozšířit škálu léčivých prostředků bez nejmenšího rizika pro organizmus.

Každá třída v naší škole má možnost absolvovat tuto skupinovou terapii 1x za školní rok, formou 10 terapeutických lekcí po sobě jdoucích.

Komunikační a sociální rozvoj

AAK

Alternativní a augmentativní komunikace je součástí práce s dětmi s vážněji narušenou komunikační schopností. Probíhá zpravidla individuální formou v rámci jednotlivých tříd a zahrnuje komplexní komunikační a organizační systém. Využíváme strukturované prostředí, procesuální schémata a komunikační systémy bez pomůcek (gesta, znak do řeči) i s pomůckami. Kromě pomůcek netechnických (obrázky, fotografie, piktogramy, komunikační knihy, zážitkové deníky) využíváme i pomůcky technické (tlačítka s hlasovým výstupem, komunikační aplikace v tabletech). 

AAK se neobejde bez úzké spolupráce a aktivní účasti rodiny. 

Garantem a konzultantem AAK v naší škole je LENKA ŘÍHOVÁ. Konzultace s rodiči je možné plánovat v součinnosti s podporou Speciálně pedagogického centra. 

logoPodpora řečového rozvoje je zakotvena ve školním vzdělávacím programu v rámci hodin českého jazyka - řečové výchovy, které vedou třídní učitelé. 

V rámci činnosti SPC při škole probíhá i individuální práce s žáky s narušenou komunikační schopností, kterou zajišťuje KLÁRA HÖFNEROVÁ. 

ELKONINTrénink jazykových schopností podle D.B. Elkonina

V této metodě se, na rozdíl od jiných klasických metod čtení, postupuje od mluveného slova ke čtenému. Děti se nejdříve naučí chápat hláskovou strukturu mluvených slov (říkáme, že se naučí slyšet hlásky ve slovech) a až potom se učí, jak se tyto hlásky dají označit písmeny.

Metoda je rozdělena do dvou částí – předgrafémové a grafémové, součástí výuky v obou stádiích je i pracovní sešit (Hláskář I., Hláskář II.). 

Nejprve se děti zábavnou formou seznamují  se zvukovou stránkou slova. Na cestě k porozumění jim pomáhá Mistr Slabika, Mistr Délka, Hlásulky, bacil Omyl a další. Cílem jejich společné cesty je audience u královny Grafie, která jim otevře dveře do království písmen. Písmena se učí až v další etapě.

Metoda nejen že rozvíjí fonematický sluch, ale navíc prohlubuje jazykovou připravenost dětí na školu, jemnou motoriku, učí komunikovat, pozitivně kritizovat a přijímat kritiku. Zařazujeme ji u dětí v přípravném stupni a mladších školáků, kteří potřebují podpořit rozvoj čtenářských schopností. 

Garantem této metody ve škole je GABRIELA BEČVÁŘOVÁ.

Smyslový a emoční rozvoj

snoezelen

Snoezelen je speciálně upravená místnost, ve které využíváme technického vybavení k multismyslové stimulaci či relaxaci. 

Našimi speciálními pomůckami a pomocníky jsou bublinkový vodní sloupec, projektor s olejovými barevnými kotoučky, optická vlákna v zrcadlovém panelu, aroma lampa, vyhřívané vodní lůžko, lávové lampy, speciální polohovací pomůcky a další. Snažíme se o celkové ovlivnění psychosomatického stavu našich žáků.

Snoezelen-MSE je místem setkání v atmosféře důvěry a uvolnění. Je vědecky dokázáno, že působí na zlepšení zdraví – u psychických nemocí, u fyzických onemocnění, při emocionálních potížích (deprese, agresivita), při poruchách koncentrace – ADHD a dalších. Snoezelen-MSE vede k uvolnění, ale může také aktivizovat, probouzet zájem, přinášet radost a pocit vzájemného sdílení.

Tento koncept je určen pro všechny věkové skupiny a diagnózy. V naší škole má každá speciální třída možnost tuto místnost aktivně využívat.

Ve třídách s rehabilitačním programem je spojován koncept Snoezelen-MSE s dotykovou terapií, míčkováním a polohováním.

muzikoMuzikoterapie využívá hudby, ticha, rytmu, zvuků, tónu, zpěvu, často v návaznosti na pohyb či výtvarnou tvorbu. 

Jako většina terapií působí na člověka jako celek, je to proces, který prostřednictvím hudby dokáže zlepšit zdravotní stav, případně zmírnit následky postižení u dětí i dospělých. 

Léčebnou metodou je jak vytváření nebo podílení se na hudbě, tak i její poslouchání, vnímání či jiné kreativní zpracování. 

Velká část pedagogů prošla nějakou formou proškolení v této oblasti a využívá prvky této terapie při běžných hodinách HV.

Odborným garantem je JITKA ŠÍPKOVÁ.

zrakObsah zrakové terapie vychází ze zrakového postižení a individuálních potřeb konkrétních žáků a jejím cílem je udržení, případně zlepšení aktuálních zrakových dispozic žáka.

Jedná se o dlouhodobý celoživotní proces využití stávajícího zrakového potenciálu k získávání informací z okolí, k prostorové orientaci, samostatnému pohybu a sebeobsluze za podpory speciálních metod i rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.

Probíhá individuálně s každým žákem, který to vzhledem ke zrakovému postižení potřebuje a vykonává jej speciální pedagog – tyfloped. Plán pro zrakovou terapii tvoří na základě konzultace s lékaři (lékařská zpráva), rodiči a třídními učiteli a využívá všech dostupných speciálních pomůcek a zařízení, které má škola k dispozici. Časový plán zrakové terapie závisí na stupni postižení a na organizačních možnostech školy.
Garantem této terapie je ANDREA MAREŠOVÁ.

AISACanisterapie je kontakt člověka a psa, zaměřený na udržení nebo zlepšení kvality života klienta, který se nachází vnepříznivé životní situaci. Takovým záměrem může být udržení nebo zlepšení zdravotního stavu, rozvoj osobnosti, sociální integrace nebo zmírnění negativních dopadů klientovi životní situace. 

Pozitivní účinky této terapie jsou např. zlepšení komunikace a sociálních vztahů s okolím, zvýšení kvality života, intelektuální a emoční stimulace, aktivizace psychická nebo i fyzická. 

Canisterapie může v procesu ucelené rehabilitace přispět k plnění cílů psychologických, fyzických, smyslových, výchovných, výukových a sociálních.

V rehabilitačních třídách naší školy využíváme i tu nejvyšší formu canisterapie, jakou je polohování. 

Canisterapie střídavě zajišťují:

  • RADKA ŠINDÍLKOVÁ s fenkou maďarského ohaře AJŠOU
  • ANDREA MAREŠOVÁ s peruánským naháčem HUGEM
  • MARTINA MOTUZOVÁ s německým ohařem CLIFEM

Škola

Pojďte se k nám podívat

Informační leták 23-24

Leták

 

Kalendář akcí školy

Facebook

Projekt SETKÁNÍ

Projekt SETKÁNÍ

Překlad (translations)

i-sborovna

i-sborovna