zprávy‎ > ‎

Aktualizované pokyny pro rodiče - provoz školy do 30.6.2020

přidáno: 28. 5. 2020 5:04, autor: Pavlína Mladá   [ aktualizováno 28. 5. 2020 6:02 ]

Provoz Speciální základní školy Poděbrady 

v období mimořádných opatření do konce školního roku 2019/2020

V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví  ze dne 25.5.2020 Č. j.: MZDR 20584/2020-3/MIN/KAN a  metodikou vydanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 27. 5. 2020 se tímto dokumentem stanovují základní podmínky provozu školy.

 

1.        Provoz školy

S účinností od 1. června 2020 bude umožněna přítomnost dětí a žáků  

 • přípravného stupně základní školy speciální
  - v běžném provozu bude denně od 8:00 do 12:00 hodin     

 • 1. stupně a 2. stupně základní školy speciální  (tj. 1.-10. ročník)
  - v omezeném provozu denně od 8:00 do 12.00 hodin 

 • 1. stupně základní školy zřízené podle § 16 odst.9 školského zákona (tj. 1.-5.ročník)
  - v omezeném provozu denně od 8:00 do 12.00 hodin 

 •  v odpoledních skupinách, vytvořených pro žáky všech výše jmenovaných stupňů školy

-  denně od 12:00 do 16:00 hodin 

S účinností od 8. června 2020 je možná osobní přítomnost žáků 

 • 2. stupně základní školy zřízené podle § 16 odst.9 školského zákona (tj. 6.-9.ročník)


Účast dětí a žáků (dále jen žáků) na vzdělávacích aktivitách je dobrovolná, zákonný zástupce je povinen účast předem oznámit třídnímu učiteli, jeho případnou nepřítomnost řádně omluvit.
Přítomnost žáků ve škole je  podmíněna podpisem čestného prohlášení ze strany rodiče.2.          Provoz školní jídelny bude  zajištěn od úterý 2. června 2020.
Ke  stravování je žáka nutné přihlásit a zároveň uhradit zálohu na stravné, a to v hotovosti
u vedoucí jídelny.


3. Hygienické podmínky přijetí do školy

Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 – tj. zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti  a čichu, jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest. Žáci, kteří mají kašel, rýmu a další uvedené příznaky, nebudou do školy přijati. Pokud má žák alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný zástupce to doloží potvrzením lékaře.

Pokud se u žáka objeví některý z uvedených příznaků COVID-19 během dne, bude umístěn do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce, který si žáka neprodleně vyzvedne. Dle pokynů ministerstva bude kontaktována spádová hygienická stanice. Ostatní žáci budou přemístěni do jiné místnosti nebo na zahradu školy. Po návratu žáka do školy bude vyžadováno potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a že může do kolektivu.

Před prvním vstupem do školy předloží zákonný zástupce čestné prohlášení, které si může předem připravit, vytisknout a vyplnit nebo vyplní a podepíše první den při nástupu do školy. 


4. Vstup do školy

 • Škola bude pro vstup žáků otevřena od 7:40 do 8:00 hodin. Pro žáky rehabilitačních tříd bude
  z hygienických důvodů  vyhrazen čas příchodu od 8  do 8:20 hodin.

 • Po dobu mimořádných opatření bude zaměstnanci školy regulován vstup do školní budovy tak, aby nedocházelo ke shlukování v prostorách šaten a chodby, a byly dodrženy požadované 2 m rozestupy. 

 • Žáci budou vstupovat v doprovodu pouze jedné dospělé osoby.

 • Doprovázející osoba se bude v prostorách školy  pohybovat vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu. 

 • Doprovázející osoba do třídy nevstupuje.

 • Hned při vstupu do budovy budovy školy si doprovázející osoba vydezinfikuje ruce
  - použití dezinfekce u dětí je individuální, s ohledem ke zdravotním hendikepům dítěte.

 • Po přezutí a převléknutí v šatně žák odchází samostatně, nebo v doprovodu pedagogického pracovníka do třídy, kde si pod dohledem pedagogického pracovníka vydezinfikuje ruce,
  tj. důkladně si umyje ruce vodou a  antibakteriálním mýdlem  (20-30 sekund). 

 • Ve společných prostorách školy (šatny, chodby) platí pro všechny povinnost nošení roušky. Výjimka platí pro žáky jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržení tohoto zákazu. 

 • Do školy žák nebude nosit žádné hračky a předměty z domova, ve výjimečných případech budou přinesené předměty ihned po příchodu dezinfikovány.

 • Vyzvedávání žáků probíhá za dodržení stejných hygienických pravidel, čas a způsob bude konkrétně domluven s vyučujícím. 5. Organizační a hygienická opatření během výuky

 • Po dobu pobytu ve škole budou žáci v jedné učebně, v neměnné skupině, velkou část dne budou trávit venku, především v areálu školy.

 • Při dodržování rozestupu min 1,5 m nemusí pedagogičtí pracovníci ani žáci používat roušku.

 • Žáci budou vedeni k důkladnému mytí rukou. Budou používat osobní ručníky (které si budou denně měnit), k dispozici budou i jednorázové papírové ručníky.

 • Prostory školy budou často větrány, nejméně jednou za hodinu po dobu 5 minut.

 • Pedagogičtí pracovníci budou zvýšenou měrou dbát o dodržování hygienických zásad.

 • Důkladné čištění všech místností bude prováděno nejméně jednou denně. 

 • Nejméně dvakrát denně bude prováděna dezinfekce frekventovaných ploch, tj. klik u dveří, zábradlí,  vodovodních kohoutků, spínačů světla, prostor toalet a umýváren, tablo se zvonky. 

 • Při dopomoci s osobní hygienou žáků a při úklidu a likvidaci odpadů budou zaměstnanci používat jednorázové rukavice.

 • Za dodržení zpřísněných hygienických pravidel bude zajištěna i individuální péče fyzioterapeuta a logopedická péče.   
6. Stravování

 • Stravování žáků bude zajištěno individuálně pro každou třídu zvlášť.

 • Před vstupem do jídelny si každý strávník umyje ruce či použije dezinfekci na ruce. 

 • Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci (žáci i pedagogičtí pracovníci)
  si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory. 

 • Při přípravě a vydávání jídla budou pracovnice používat jednorázové rukavice a ochrannou roušku. 

 • Po každé třídě budou jídelní místa vydezinfikována.7. Organizace odpoledních skupin

 • Na žádost rodičů bude v odůvodněných případech umožněna žákům  účast
  v odpoledních skupinách.

 • Zařazení do odpolední skupiny není automatické, vzhledem k provozním a personálním možnostem školy o něm rozhoduje ředitelka školy.

 • Odpolední skupina se řídí stejnými pravidly jako dopolední výuka viz bod 4.

 • Skupiny jsou neměnné, dodržována jsou veškerá hygienická pravidla.8.         Čestné prohlášení 

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka prohlášení, ve kterém čestně
prohlašuje a podpisem potvrzuje, že se 

 • seznámil s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví

 • a že se u dítěte neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky
  virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta
  chuti a čichu apod.). 

Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi umožněn vstup do školy.

Po jakékoliv delší absenci dítěte zákonný zástupce znovu předloží toto prohlášení.


Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 

 • Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami. 

 • Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) 

s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou. 

 • Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou
  léčbou např. hypertenze. 

 • Porucha imunitního systému, např.  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně, 

 • Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2). 

 • Farmakologicky léčený diabetes mellitus. 

 • Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza). 

 • Onemocnění jater (primární nebo sekundární).8. Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny 

Do rizikové skupiny patří žák, který

 • osobně naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše 

 • nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. 

 

Žádáme zákonné zástupce, aby dobře zvážili tyto rizikové faktory. 

 
Podepsáním čestného prohlášení zákonný zástupce prohlašuje, že si je vědom, že v podmínkách
školy (třídy) existuje zvýšené epidemiologické riziko, jelikož se jedná o kolektiv, ve kterém lze
jen stěží zabránit blízkému kontaktu osob. Také se jedná o kolektiv, ve kterém je možné zajistit
pouze nižší standard ochrany.
V Poděbradech dne 27.5.2020                                            Mgr. Pavlína Mladá
ředitelka školy

                       Dokumenty k tisku - v
 příloze Ċ
Pavlína Mladá,
28. 5. 2020 5:04
Comments