AKTUALITY


Mimořádná opatření ze dne 21.10.2020

přidáno: 21. 10. 2020 11:41, autor: Pavlína Mladá

Dnes byla vládou vyhlášena další krizová opatření, která se provozu školy nedotknou:
Provoz základních škol podle § 16 odst. 9 (tedy speciálních škol) není omezen, pro tyto školy a třídy také zůstávají v provozu i družiny.  

Zákaz pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu dvou osob dle krizového opatření ze dne 21. 10. (s účinností od 22. 10.) 
se nevztahuje na děti, žáky a studenty při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních. Je tedy možné jít například s dětmi mateřské školy nebo žáky školy podle § 16 odst. 9 na procházku mimo areál školky pohromadě. Nařizuje se také zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.


AKTUÁLNÍ SITUACE

přidáno: 12. 10. 2020 23:27, autor: Pavlína Mladá   [ aktualizováno 15. 10. 2020 0:37 ]

Vážení rodiče,
v příloze najdete Usnesení vlády ČR ze dne 12.10.2020, vyhlášení krizových opatření.  
Zákaz provozu základních škol  dle odst. I) se nevztahuje na speciální školy (tedy přesně na školy a třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona). 
Škola  i školní družina bude tedy za zvýšených hygienických opatření fungovat dál. 
Podle odst. II) tohoto usnesení se na nás vztahuje zákaz přítomnosti žáků ve škole ve dnech 26. a 27.10.2020, to znamená, že podzimní prázdniny budou prodlouženy : od 26.10. do 30.10.2020.
  
Pavlína Mladá, ředitelka školy

Speciálních škol se opatření MŠMT netýká

přidáno: 8. 10. 2020 16:58, autor: Pavlína Mladá   [ aktualizováno 9. 10. 2020 13:04 ]

Jak bude vypadat výuka na naší škole od pondělí 12.10.?

Přípravný stupeň a 1. stupeň ZŠ - výuka jako doposud.
ŠD -  jako doposud.
2.  ZŠ -  výuka jako doposud.

Takže jedeme dál!!! 🙂❤
Hezký den.
Pavlina Mladá 


Školní svátek - Den pro želvu

přidáno: 16. 9. 2020 8:58, autor: Lenka Říhová   [ aktualizováno 16. 9. 2020 9:09 ]

Tradiční školní svátek byl letos výjimečný vzácnými hosty. 
Oslav, spojených s oficiálním předáním nových herních prvků na školní zahradě, se zúčastnili představitelé Rotary klubu a poděbradských církví, kteří svými sponzorských aktivitami na vybudování hřiště významně přispěli. 
Více informací a přehled všech laskavých dárců, kterým velmi děkujeme, najdete zde. 
Provoz školy ve škol. roce 2020/2021

přidáno: 10. 9. 2020 15:52, autor: Pavlína Mladá   [ aktualizováno 10. 9. 2020 15:55 ]

Vážení rodiče,

ve školním roce 2020/21 bude běžný provoz školy probíhat za zvýšených bezpečnostních a hygienických podmínek. Při nastavování pravidel jsme vycházeli z manuálu MŠMT "Provoz škol a školských zařízení  ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19",  vydaným 24. 8. 2020, kterým se stanovují základní podmínky provozu školy ve školním roce 2020/21 a aktuálně i  z dokumentu Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví  ze dne 9. září 2020 Č. j.:  MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN   

 V přiloženém souboru najdete konkrétní popis přijatých opatření.

Děkujeme za spolupráci. 
Vedení školy

Zahájení školního roku 2020/21

přidáno: 19. 8. 2020 2:15, autor: Pavlína Mladá   [ aktualizováno 31. 8. 2020 12:39 ]

Slavnostní zahájení školního roku 2020/21 proběhne v úterý 1. září 2020 v 8:00 v jednotlivých třídách.
V 8:30 proběhne společné setkání rodičů s vedením školy a zástupci občanského sdružení Přístav, a to na školním náměstíčku - tj. mezi budovami školy.
V dopoledních hodinách bude rodičům k dispozici i vedoucí školní výdejny obědů Zdena Vršovská - pro informace, přihlášení ke stravování.
Přejeme Vám pohodový poslední prázdninový týden 🌞
1. září se těšíme na shledanou.

Informace pro rodiče k hodnocení žáků ve 2. pololetí školního roku.

přidáno: 3. 6. 2020 15:10, autor: Pavlína Mladá   [ aktualizováno 3. 6. 2020 15:13 ]

Vážení rodiče,
vzhledem k nestandardnímu průběhu 2. pololetí školního roku 2019-20 vydalo MŠMT dne 27. 4. 2020 

Vyhlášku č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledkůvzdělávání žáků ve druhém pololetí šk.roku 2019/20. 

Tuto Vyhlášku budeme při hodnocení žáků ve 2. pololetí šk. roku plně respektovat. 

Níže uvedené principy budou ve zmíněném období nahrazovat pravidla pro hodnocení, která jsou součástí našeho školního řádu.

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

·       podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020)


·       podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku,
pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky


·       podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou 

    školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu)


·       podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

Za období vzdělávání na dálku a s uvážením objektivních možností a podmínek pro zapojení žáka budeme také zohledňovat:

·       snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku, plnění úkolů a výstupů

·       samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku

·       portfolia prací žáků, případně další podklady

·       zvládnutí technologií  potřebných pro vzdělávání na dálku

Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků ve škole.

Předávání vysvědčení  připadá na úterý 30. června 2020. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a škola o něm bude včas informovat na svých webových stránkách.

Rádi bychom vám poděkovali za spolupráci a snahu o naplnění domácí výuky ve ztížených podmínkách. Velmi si toho vážíme.


V Poděbradech 25.5.2020


Zpracovala:  Mgr. Lenka Říhová                                                                                                                                                  
                                                                                               
                   Mgr. Pavlína Mladá, ředitelka školy                                                                                                                                                                        
Zde najdete plné znění zmíněné vyhlášky: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vydalo-vyhlasku-k-hodnoceni-druheho-pololeti-2019-2020


Aktualizované pokyny pro rodiče - provoz školy do 30.6.2020

přidáno: 28. 5. 2020 5:04, autor: Pavlína Mladá   [ aktualizováno 28. 5. 2020 6:02 ]

Provoz Speciální základní školy Poděbrady 

v období mimořádných opatření do konce školního roku 2019/2020

V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví  ze dne 25.5.2020 Č. j.: MZDR 20584/2020-3/MIN/KAN a  metodikou vydanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 27. 5. 2020 se tímto dokumentem stanovují základní podmínky provozu školy.

 

1.        Provoz školy

S účinností od 1. června 2020 bude umožněna přítomnost dětí a žáků  

 • přípravného stupně základní školy speciální
  - v běžném provozu bude denně od 8:00 do 12:00 hodin     

 • 1. stupně a 2. stupně základní školy speciální  (tj. 1.-10. ročník)
  - v omezeném provozu denně od 8:00 do 12.00 hodin 

 • 1. stupně základní školy zřízené podle § 16 odst.9 školského zákona (tj. 1.-5.ročník)
  - v omezeném provozu denně od 8:00 do 12.00 hodin 

 •  v odpoledních skupinách, vytvořených pro žáky všech výše jmenovaných stupňů školy

-  denně od 12:00 do 16:00 hodin 

S účinností od 8. června 2020 je možná osobní přítomnost žáků 

 • 2. stupně základní školy zřízené podle § 16 odst.9 školského zákona (tj. 6.-9.ročník)


Účast dětí a žáků (dále jen žáků) na vzdělávacích aktivitách je dobrovolná, zákonný zástupce je povinen účast předem oznámit třídnímu učiteli, jeho případnou nepřítomnost řádně omluvit.
Přítomnost žáků ve škole je  podmíněna podpisem čestného prohlášení ze strany rodiče.2.          Provoz školní jídelny bude  zajištěn od úterý 2. června 2020.
Ke  stravování je žáka nutné přihlásit a zároveň uhradit zálohu na stravné, a to v hotovosti
u vedoucí jídelny.


3. Hygienické podmínky přijetí do školy

Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 – tj. zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti  a čichu, jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest. Žáci, kteří mají kašel, rýmu a další uvedené příznaky, nebudou do školy přijati. Pokud má žák alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný zástupce to doloží potvrzením lékaře.

Pokud se u žáka objeví některý z uvedených příznaků COVID-19 během dne, bude umístěn do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce, který si žáka neprodleně vyzvedne. Dle pokynů ministerstva bude kontaktována spádová hygienická stanice. Ostatní žáci budou přemístěni do jiné místnosti nebo na zahradu školy. Po návratu žáka do školy bude vyžadováno potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a že může do kolektivu.

Před prvním vstupem do školy předloží zákonný zástupce čestné prohlášení, které si může předem připravit, vytisknout a vyplnit nebo vyplní a podepíše první den při nástupu do školy. 


4. Vstup do školy

 • Škola bude pro vstup žáků otevřena od 7:40 do 8:00 hodin. Pro žáky rehabilitačních tříd bude
  z hygienických důvodů  vyhrazen čas příchodu od 8  do 8:20 hodin.

 • Po dobu mimořádných opatření bude zaměstnanci školy regulován vstup do školní budovy tak, aby nedocházelo ke shlukování v prostorách šaten a chodby, a byly dodrženy požadované 2 m rozestupy. 

 • Žáci budou vstupovat v doprovodu pouze jedné dospělé osoby.

 • Doprovázející osoba se bude v prostorách školy  pohybovat vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu. 

 • Doprovázející osoba do třídy nevstupuje.

 • Hned při vstupu do budovy budovy školy si doprovázející osoba vydezinfikuje ruce
  - použití dezinfekce u dětí je individuální, s ohledem ke zdravotním hendikepům dítěte.

 • Po přezutí a převléknutí v šatně žák odchází samostatně, nebo v doprovodu pedagogického pracovníka do třídy, kde si pod dohledem pedagogického pracovníka vydezinfikuje ruce,
  tj. důkladně si umyje ruce vodou a  antibakteriálním mýdlem  (20-30 sekund). 

 • Ve společných prostorách školy (šatny, chodby) platí pro všechny povinnost nošení roušky. Výjimka platí pro žáky jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržení tohoto zákazu. 

 • Do školy žák nebude nosit žádné hračky a předměty z domova, ve výjimečných případech budou přinesené předměty ihned po příchodu dezinfikovány.

 • Vyzvedávání žáků probíhá za dodržení stejných hygienických pravidel, čas a způsob bude konkrétně domluven s vyučujícím. 5. Organizační a hygienická opatření během výuky

 • Po dobu pobytu ve škole budou žáci v jedné učebně, v neměnné skupině, velkou část dne budou trávit venku, především v areálu školy.

 • Při dodržování rozestupu min 1,5 m nemusí pedagogičtí pracovníci ani žáci používat roušku.

 • Žáci budou vedeni k důkladnému mytí rukou. Budou používat osobní ručníky (které si budou denně měnit), k dispozici budou i jednorázové papírové ručníky.

 • Prostory školy budou často větrány, nejméně jednou za hodinu po dobu 5 minut.

 • Pedagogičtí pracovníci budou zvýšenou měrou dbát o dodržování hygienických zásad.

 • Důkladné čištění všech místností bude prováděno nejméně jednou denně. 

 • Nejméně dvakrát denně bude prováděna dezinfekce frekventovaných ploch, tj. klik u dveří, zábradlí,  vodovodních kohoutků, spínačů světla, prostor toalet a umýváren, tablo se zvonky. 

 • Při dopomoci s osobní hygienou žáků a při úklidu a likvidaci odpadů budou zaměstnanci používat jednorázové rukavice.

 • Za dodržení zpřísněných hygienických pravidel bude zajištěna i individuální péče fyzioterapeuta a logopedická péče.   
6. Stravování

 • Stravování žáků bude zajištěno individuálně pro každou třídu zvlášť.

 • Před vstupem do jídelny si každý strávník umyje ruce či použije dezinfekci na ruce. 

 • Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci (žáci i pedagogičtí pracovníci)
  si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory. 

 • Při přípravě a vydávání jídla budou pracovnice používat jednorázové rukavice a ochrannou roušku. 

 • Po každé třídě budou jídelní místa vydezinfikována.7. Organizace odpoledních skupin

 • Na žádost rodičů bude v odůvodněných případech umožněna žákům  účast
  v odpoledních skupinách.

 • Zařazení do odpolední skupiny není automatické, vzhledem k provozním a personálním možnostem školy o něm rozhoduje ředitelka školy.

 • Odpolední skupina se řídí stejnými pravidly jako dopolední výuka viz bod 4.

 • Skupiny jsou neměnné, dodržována jsou veškerá hygienická pravidla.8.         Čestné prohlášení 

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka prohlášení, ve kterém čestně
prohlašuje a podpisem potvrzuje, že se 

 • seznámil s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví

 • a že se u dítěte neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky
  virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta
  chuti a čichu apod.). 

Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi umožněn vstup do školy.

Po jakékoliv delší absenci dítěte zákonný zástupce znovu předloží toto prohlášení.


Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 

 • Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami. 

 • Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) 

s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou. 

 • Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou
  léčbou např. hypertenze. 

 • Porucha imunitního systému, např.  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně, 

 • Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2). 

 • Farmakologicky léčený diabetes mellitus. 

 • Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza). 

 • Onemocnění jater (primární nebo sekundární).8. Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny 

Do rizikové skupiny patří žák, který

 • osobně naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše 

 • nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. 

 

Žádáme zákonné zástupce, aby dobře zvážili tyto rizikové faktory. 

 
Podepsáním čestného prohlášení zákonný zástupce prohlašuje, že si je vědom, že v podmínkách
školy (třídy) existuje zvýšené epidemiologické riziko, jelikož se jedná o kolektiv, ve kterém lze
jen stěží zabránit blízkému kontaktu osob. Také se jedná o kolektiv, ve kterém je možné zajistit
pouze nižší standard ochrany.
V Poděbradech dne 27.5.2020                                            Mgr. Pavlína Mladá
ředitelka školy

                       Dokumenty k tisku - v
 příloze Provoz speciální školy od 1.6.2020 do 30.6.2020

přidáno: 27. 5. 2020 15:32, autor: Pavlína Mladá   [ aktualizováno 28. 5. 2020 3:06 ]

Vážení rodiče,
jak jsme Vás informovali, MŠMT  rozhodlo v pondělí dne 25.5.2020 o znovuotevření speciálních škol, resp. škol zřízených podle §16 odst. 9 školského zákona, a to od 1.6.2020.
Tato informace byla upřesněna dnes, 27.5.2020, kdy byl v podvečerních hodinách zveřejněn dokument "Ochrana zdraví a provoz základních škol speciálních a škol zřízených podle §16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem a závažnými poruchami chování a přípravných stupňů základních  škol speciálních v období do konce školního roku 2019/2020." (zde k dispozici)

Vedení školy bylo tak postaveno do situace, kdy máme pouhé dva dny na zajištění přísných hygienických a organizačních podmínek pro znovuotevření školy.
V tento okamžik mohu zveřejnit jen zásadní informaci, kdy a jaká část školy bude otevřena (viz níže).
Podrobné provozní podmínky budou zveřejněny zde, ve čtvrtek 28.5.2020 ve 12:00 hodin, po projednání s pedagogickými pracovníky školy.
Dále budete osloveni Vašimi třídními paní učitelka a panem učitelem. 
Velmi Vám děkujeme za Vaši trpělivost. 
Těšíme se brzy na shledanou
                                            Mgr. Pavlína Mladá, ředitelka školy


Provoz Speciální základní školy Poděbrady 

v období do konce školního roku 2019/2020  - Plné znění dokumentu zde.


S účinností od 1. června 2020 bude umožněna přítomnost dětí a žáků  

 • přípravného stupně základní školy speciální (třídy 1.A, 2.A)
  - v běžném provozu bude denně od 8:00 do 12:00 hodin     

 • 1. stupně a 2. stupně základní školy speciální  (třída 3.A-10.A)
  - v omezeném provozu denně od 8:00 do 12.00 hodin 

 • 1. stupně základní školy zřízené podle § 16 odst.9 školského zákona (tř. 1.B,2.B)
  - v omezeném provozu denně od 8:00 do 12.00 hodin 

 •  v odpoledních skupinách, vytvořených pro žáky všech výše jmenovaných stupňů školy

-  denně od 12:00 do 16:00 hodin 

S účinností od 8. června 2020 je možná osobní přítomnost žáků 

 • 2. stupně základní školy zřízené podle § 16 odst.9 školského zákona (tj. 6.-9.ročník) (u nás třídy 3.B, 4.B a 5.B)


Účast dětí a žáků (dále jen žáků) na vzdělávacích aktivitách je dobrovolná, zákonný zástupce je povinen

účast předem oznámit třídnímu učiteli, jeho případnou nepřítomnost řádně omluvit.
Přítomnost žáků ve škole je  podmíněna podpisem čestného prohlášení ze strany rodiče.Provoz školní jídelny bude  zajištěn od úterý 2. června 2020.
Ke  stravování je žáka nutné přihlásit a zároveň uhradit zálohu na stravné, a to v hotovosti
u vedoucí jídelny.


Otevření školy

přidáno: 25. 5. 2020 15:13, autor: Pavlína Mladá   [ aktualizováno 26. 5. 2020 3:52 ]

Nad rámec původního harmonogramu uvolňování opatření ve školách, ovšem v návaznosti na odborné diskuse k potřebnosti umožnění prezenční podpory vzdělávání i pro žáky se zdravotním postižením, schválila vláda  možnost otevření i druhé části speciálních základních škol (určených pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem či závažnými vývojovými poruchami chování, a základní školy speciální a děti přípravného stupně základní školy speciální), a to v období od 1. do 30. června 2020. Účast žáků bude opět dobrovolná a bude podmíněna podpisem upraveného čestného prohlášení ze strany rodiče. Vláda tak vyslyšela i hlasy rodičů dětí s poruchou autistického spektra a dalšími výše uvedenými hendikepy.
Zatím čekáme na  podrobnější informace, které budou zveřejněny na webu MŠMT a rozeslány školám. Budeme Vás včas informovat.
Informace z  
25.5.20201-10 of 615