zprávyInformace pro rodiče k hodnocení žáků ve 2. pololetí školního roku.

přidáno: 3. 6. 2020 15:10, autor: Pavlína Mladá   [ aktualizováno 3. 6. 2020 15:13 ]

Vážení rodiče,
vzhledem k nestandardnímu průběhu 2. pololetí školního roku 2019-20 vydalo MŠMT dne 27. 4. 2020 

Vyhlášku č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledkůvzdělávání žáků ve druhém pololetí šk.roku 2019/20. 

Tuto Vyhlášku budeme při hodnocení žáků ve 2. pololetí šk. roku plně respektovat. 

Níže uvedené principy budou ve zmíněném období nahrazovat pravidla pro hodnocení, která jsou součástí našeho školního řádu.

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

·       podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020)


·       podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku,
pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky


·       podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou 

    školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu)


·       podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

Za období vzdělávání na dálku a s uvážením objektivních možností a podmínek pro zapojení žáka budeme také zohledňovat:

·       snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku, plnění úkolů a výstupů

·       samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku

·       portfolia prací žáků, případně další podklady

·       zvládnutí technologií  potřebných pro vzdělávání na dálku

Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků ve škole.

Předávání vysvědčení  připadá na úterý 30. června 2020. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a škola o něm bude včas informovat na svých webových stránkách.

Rádi bychom vám poděkovali za spolupráci a snahu o naplnění domácí výuky ve ztížených podmínkách. Velmi si toho vážíme.


V Poděbradech 25.5.2020


Zpracovala:  Mgr. Lenka Říhová                                                                                                                                                  
                                                                                               
                   Mgr. Pavlína Mladá, ředitelka školy                                                                                                                                                                        
Zde najdete plné znění zmíněné vyhlášky: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vydalo-vyhlasku-k-hodnoceni-druheho-pololeti-2019-2020


Aktualizované pokyny pro rodiče - provoz školy do 30.6.2020

přidáno: 28. 5. 2020 5:04, autor: Pavlína Mladá   [ aktualizováno 28. 5. 2020 6:02 ]

Provoz Speciální základní školy Poděbrady 

v období mimořádných opatření do konce školního roku 2019/2020

V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví  ze dne 25.5.2020 Č. j.: MZDR 20584/2020-3/MIN/KAN a  metodikou vydanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 27. 5. 2020 se tímto dokumentem stanovují základní podmínky provozu školy.

 

1.        Provoz školy

S účinností od 1. června 2020 bude umožněna přítomnost dětí a žáků  

 • přípravného stupně základní školy speciální
  - v běžném provozu bude denně od 8:00 do 12:00 hodin     

 • 1. stupně a 2. stupně základní školy speciální  (tj. 1.-10. ročník)
  - v omezeném provozu denně od 8:00 do 12.00 hodin 

 • 1. stupně základní školy zřízené podle § 16 odst.9 školského zákona (tj. 1.-5.ročník)
  - v omezeném provozu denně od 8:00 do 12.00 hodin 

 •  v odpoledních skupinách, vytvořených pro žáky všech výše jmenovaných stupňů školy

-  denně od 12:00 do 16:00 hodin 

S účinností od 8. června 2020 je možná osobní přítomnost žáků 

 • 2. stupně základní školy zřízené podle § 16 odst.9 školského zákona (tj. 6.-9.ročník)


Účast dětí a žáků (dále jen žáků) na vzdělávacích aktivitách je dobrovolná, zákonný zástupce je povinen účast předem oznámit třídnímu učiteli, jeho případnou nepřítomnost řádně omluvit.
Přítomnost žáků ve škole je  podmíněna podpisem čestného prohlášení ze strany rodiče.2.          Provoz školní jídelny bude  zajištěn od úterý 2. června 2020.
Ke  stravování je žáka nutné přihlásit a zároveň uhradit zálohu na stravné, a to v hotovosti
u vedoucí jídelny.


3. Hygienické podmínky přijetí do školy

Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 – tj. zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti  a čichu, jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest. Žáci, kteří mají kašel, rýmu a další uvedené příznaky, nebudou do školy přijati. Pokud má žák alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný zástupce to doloží potvrzením lékaře.

Pokud se u žáka objeví některý z uvedených příznaků COVID-19 během dne, bude umístěn do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce, který si žáka neprodleně vyzvedne. Dle pokynů ministerstva bude kontaktována spádová hygienická stanice. Ostatní žáci budou přemístěni do jiné místnosti nebo na zahradu školy. Po návratu žáka do školy bude vyžadováno potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a že může do kolektivu.

Před prvním vstupem do školy předloží zákonný zástupce čestné prohlášení, které si může předem připravit, vytisknout a vyplnit nebo vyplní a podepíše první den při nástupu do školy. 


4. Vstup do školy

 • Škola bude pro vstup žáků otevřena od 7:40 do 8:00 hodin. Pro žáky rehabilitačních tříd bude
  z hygienických důvodů  vyhrazen čas příchodu od 8  do 8:20 hodin.

 • Po dobu mimořádných opatření bude zaměstnanci školy regulován vstup do školní budovy tak, aby nedocházelo ke shlukování v prostorách šaten a chodby, a byly dodrženy požadované 2 m rozestupy. 

 • Žáci budou vstupovat v doprovodu pouze jedné dospělé osoby.

 • Doprovázející osoba se bude v prostorách školy  pohybovat vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu. 

 • Doprovázející osoba do třídy nevstupuje.

 • Hned při vstupu do budovy budovy školy si doprovázející osoba vydezinfikuje ruce
  - použití dezinfekce u dětí je individuální, s ohledem ke zdravotním hendikepům dítěte.

 • Po přezutí a převléknutí v šatně žák odchází samostatně, nebo v doprovodu pedagogického pracovníka do třídy, kde si pod dohledem pedagogického pracovníka vydezinfikuje ruce,
  tj. důkladně si umyje ruce vodou a  antibakteriálním mýdlem  (20-30 sekund). 

 • Ve společných prostorách školy (šatny, chodby) platí pro všechny povinnost nošení roušky. Výjimka platí pro žáky jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržení tohoto zákazu. 

 • Do školy žák nebude nosit žádné hračky a předměty z domova, ve výjimečných případech budou přinesené předměty ihned po příchodu dezinfikovány.

 • Vyzvedávání žáků probíhá za dodržení stejných hygienických pravidel, čas a způsob bude konkrétně domluven s vyučujícím. 5. Organizační a hygienická opatření během výuky

 • Po dobu pobytu ve škole budou žáci v jedné učebně, v neměnné skupině, velkou část dne budou trávit venku, především v areálu školy.

 • Při dodržování rozestupu min 1,5 m nemusí pedagogičtí pracovníci ani žáci používat roušku.

 • Žáci budou vedeni k důkladnému mytí rukou. Budou používat osobní ručníky (které si budou denně měnit), k dispozici budou i jednorázové papírové ručníky.

 • Prostory školy budou často větrány, nejméně jednou za hodinu po dobu 5 minut.

 • Pedagogičtí pracovníci budou zvýšenou měrou dbát o dodržování hygienických zásad.

 • Důkladné čištění všech místností bude prováděno nejméně jednou denně. 

 • Nejméně dvakrát denně bude prováděna dezinfekce frekventovaných ploch, tj. klik u dveří, zábradlí,  vodovodních kohoutků, spínačů světla, prostor toalet a umýváren, tablo se zvonky. 

 • Při dopomoci s osobní hygienou žáků a při úklidu a likvidaci odpadů budou zaměstnanci používat jednorázové rukavice.

 • Za dodržení zpřísněných hygienických pravidel bude zajištěna i individuální péče fyzioterapeuta a logopedická péče.   
6. Stravování

 • Stravování žáků bude zajištěno individuálně pro každou třídu zvlášť.

 • Před vstupem do jídelny si každý strávník umyje ruce či použije dezinfekci na ruce. 

 • Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci (žáci i pedagogičtí pracovníci)
  si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory. 

 • Při přípravě a vydávání jídla budou pracovnice používat jednorázové rukavice a ochrannou roušku. 

 • Po každé třídě budou jídelní místa vydezinfikována.7. Organizace odpoledních skupin

 • Na žádost rodičů bude v odůvodněných případech umožněna žákům  účast
  v odpoledních skupinách.

 • Zařazení do odpolední skupiny není automatické, vzhledem k provozním a personálním možnostem školy o něm rozhoduje ředitelka školy.

 • Odpolední skupina se řídí stejnými pravidly jako dopolední výuka viz bod 4.

 • Skupiny jsou neměnné, dodržována jsou veškerá hygienická pravidla.8.         Čestné prohlášení 

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka prohlášení, ve kterém čestně
prohlašuje a podpisem potvrzuje, že se 

 • seznámil s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví

 • a že se u dítěte neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky
  virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta
  chuti a čichu apod.). 

Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi umožněn vstup do školy.

Po jakékoliv delší absenci dítěte zákonný zástupce znovu předloží toto prohlášení.


Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 

 • Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami. 

 • Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) 

s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou. 

 • Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou
  léčbou např. hypertenze. 

 • Porucha imunitního systému, např.  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně, 

 • Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2). 

 • Farmakologicky léčený diabetes mellitus. 

 • Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza). 

 • Onemocnění jater (primární nebo sekundární).8. Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny 

Do rizikové skupiny patří žák, který

 • osobně naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše 

 • nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. 

 

Žádáme zákonné zástupce, aby dobře zvážili tyto rizikové faktory. 

 
Podepsáním čestného prohlášení zákonný zástupce prohlašuje, že si je vědom, že v podmínkách
školy (třídy) existuje zvýšené epidemiologické riziko, jelikož se jedná o kolektiv, ve kterém lze
jen stěží zabránit blízkému kontaktu osob. Také se jedná o kolektiv, ve kterém je možné zajistit
pouze nižší standard ochrany.
V Poděbradech dne 27.5.2020                                            Mgr. Pavlína Mladá
ředitelka školy

                       Dokumenty k tisku - v
 příloze Provoz speciální školy od 1.6.2020 do 30.6.2020

přidáno: 27. 5. 2020 15:32, autor: Pavlína Mladá   [ aktualizováno 28. 5. 2020 3:06 ]

Vážení rodiče,
jak jsme Vás informovali, MŠMT  rozhodlo v pondělí dne 25.5.2020 o znovuotevření speciálních škol, resp. škol zřízených podle §16 odst. 9 školského zákona, a to od 1.6.2020.
Tato informace byla upřesněna dnes, 27.5.2020, kdy byl v podvečerních hodinách zveřejněn dokument "Ochrana zdraví a provoz základních škol speciálních a škol zřízených podle §16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem a závažnými poruchami chování a přípravných stupňů základních  škol speciálních v období do konce školního roku 2019/2020." (zde k dispozici)

Vedení školy bylo tak postaveno do situace, kdy máme pouhé dva dny na zajištění přísných hygienických a organizačních podmínek pro znovuotevření školy.
V tento okamžik mohu zveřejnit jen zásadní informaci, kdy a jaká část školy bude otevřena (viz níže).
Podrobné provozní podmínky budou zveřejněny zde, ve čtvrtek 28.5.2020 ve 12:00 hodin, po projednání s pedagogickými pracovníky školy.
Dále budete osloveni Vašimi třídními paní učitelka a panem učitelem. 
Velmi Vám děkujeme za Vaši trpělivost. 
Těšíme se brzy na shledanou
                                            Mgr. Pavlína Mladá, ředitelka školy


Provoz Speciální základní školy Poděbrady 

v období do konce školního roku 2019/2020  - Plné znění dokumentu zde.


S účinností od 1. června 2020 bude umožněna přítomnost dětí a žáků  

 • přípravného stupně základní školy speciální (třídy 1.A, 2.A)
  - v běžném provozu bude denně od 8:00 do 12:00 hodin     

 • 1. stupně a 2. stupně základní školy speciální  (třída 3.A-10.A)
  - v omezeném provozu denně od 8:00 do 12.00 hodin 

 • 1. stupně základní školy zřízené podle § 16 odst.9 školského zákona (tř. 1.B,2.B)
  - v omezeném provozu denně od 8:00 do 12.00 hodin 

 •  v odpoledních skupinách, vytvořených pro žáky všech výše jmenovaných stupňů školy

-  denně od 12:00 do 16:00 hodin 

S účinností od 8. června 2020 je možná osobní přítomnost žáků 

 • 2. stupně základní školy zřízené podle § 16 odst.9 školského zákona (tj. 6.-9.ročník) (u nás třídy 3.B, 4.B a 5.B)


Účast dětí a žáků (dále jen žáků) na vzdělávacích aktivitách je dobrovolná, zákonný zástupce je povinen

účast předem oznámit třídnímu učiteli, jeho případnou nepřítomnost řádně omluvit.
Přítomnost žáků ve škole je  podmíněna podpisem čestného prohlášení ze strany rodiče.Provoz školní jídelny bude  zajištěn od úterý 2. června 2020.
Ke  stravování je žáka nutné přihlásit a zároveň uhradit zálohu na stravné, a to v hotovosti
u vedoucí jídelny.


Otevření školy

přidáno: 25. 5. 2020 15:13, autor: Pavlína Mladá   [ aktualizováno 26. 5. 2020 3:52 ]

Nad rámec původního harmonogramu uvolňování opatření ve školách, ovšem v návaznosti na odborné diskuse k potřebnosti umožnění prezenční podpory vzdělávání i pro žáky se zdravotním postižením, schválila vláda  možnost otevření i druhé části speciálních základních škol (určených pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem či závažnými vývojovými poruchami chování, a základní školy speciální a děti přípravného stupně základní školy speciální), a to v období od 1. do 30. června 2020. Účast žáků bude opět dobrovolná a bude podmíněna podpisem upraveného čestného prohlášení ze strany rodiče. Vláda tak vyslyšela i hlasy rodičů dětí s poruchou autistického spektra a dalšími výše uvedenými hendikepy.
Zatím čekáme na  podrobnější informace, které budou zveřejněny na webu MŠMT a rozeslány školám. Budeme Vás včas informovat.
Informace z  
25.5.2020Informace o provozu školy do 30.6.2020

přidáno: 6. 5. 2020 6:47, autor: Pavlína Mladá   [ aktualizováno 12. 5. 2020 5:42 ]

MŠMT zveřejnilo soubor hygienických a bezpečnostních pokynů pro školy při obnovení výuky ve školách, celý dokument najdete na  zde.

Z celého dokumentu je pro nás zásadní poslední odstavec týkající se naší školy, tedy školy zřízené podle §16 odst.9 školského zákona
pro žáky s tělesným, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra či závažnými poruchami
chování. Tyto školy budou do 30.6.2020 uzavřeny, nadále bude výuka realizována formou vzdělávání na dálku.


 Bližší informace ohledně organizace výuky na dálku, hodnocení žáků (průběžném i závěrečném) a dalších organizačních věcech předají rodičům třídní učitelé.

Informace k platbě stravného: 

Provedené zálohové platby budou během května vyúčtovány a přeplatky budou vráceny na účet plátců. O případných nedoplatcích budou rodiče informováni prostřednictvím třídních učitelů.


Informace o úplatě za školní družinu:

Úhrada za měsíce květen - červen bude převedena do dalšího školního roku.  V případě nedoplatků za měsíce únor - březen budou rodiče vyzváni k úhradě.

Aktualizované informace k čerpání ošetřovného:

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne


Případné další dotazy směřujte na ředitelku školy: pavlina.mlada@spec-skola.cz, tel.: 325 517 930


Kancelář školy je v provozu denně od 8 do 13 hodin. 
kontakt: 325 517 952
e-mail:   ivana.havrankova@spec-skola.cz

Uvolňování opatření na školách

přidáno: 22. 4. 2020 6:29, autor: Pavlína Mladá   [ aktualizováno 29. 4. 2020 15:56 ]

Přehled postupných kroků k uvolňování opatření na školách najdete na http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi
                                                                                            nebo https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovani-opatreni/

Přehled:
od 25. května 2020  možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně ZŠ  - nepovinného charakteru- účast tedy dobrovolná, povinná školní docházka je do 30.6.2020 zrušena
podmínky:  čestné prohlášení rodičů, že nepatří do "rizikové skupiny obyvatelstva",  za dodržení hygienických podmínek  a podmínek stanovených MŠMT    


od června možnost osobní přítomnosti žáků 2. stupně, formou konzultací či občasných vzdělávacích aktivit (v menších skupinách žáků), povinná školní docházka je do 30.6.2020 zrušena
podmínky: čestné prohlášení rodičů, že nepatří do "rizikové skupiny obyvatelstva",  za dodržení hygienických podmínek  a podmínek stanovených MŠMT  

   
Ochrana rizikových skupin žáků a rizikových rodinných příslušníků žáků sdílejících s nimi společnou domácnost bude zajištěná pokračováním distanční výuky z domu (platí pro 1. i 2. stupeň).        


Čekáme na vyjádření MŠMT o bližších podmínkách vzdělávání žáků ve speciální škole, a tedy i přípravném stupni.  Ministerstvo  by  mělo tyto obecné informace konkretizovat do 30.4.2020


A ještě jedna informace ohledně vyplácení ošetřovného:
Vláda schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na novelu zákona č. 133/2020 o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při
epidemii v roce 2020. Podle návrhu se má v období od 1. dubna do 30. června 2020 zvýšit ošetřovné rodičům, kteří pečují o děti při uzavření škol, ze stávajících 60 % na 80 % denního
vyměřovacího základu. Platby obědů

přidáno: 7. 4. 2020 0:13, autor: Pavlína Mladá   [ aktualizováno 12. 5. 2020 5:47 ]

Vážení rodiče, pozastavte prosím platby obědů svých dětí (trvalé příkazy) na duben až červen 2020. Děti mají v tuto chvíli již vysoké přeplatky.
Do 30.6.2020 je povinná školní docházka zrušena. 
V průběhu měsíce května - června proběhne vyúčtování. 
Děkujeme. 

Zápis do 1. ročníku a přípravného stupně

přidáno: 30. 3. 2020 13:28, autor: Pavlína Mladá   [ aktualizováno 1. 4. 2020 11:06 ]

Termín zápisu  do 1. ročníku byl stanoven  7.- 8. dubna 2020.   Vzhledem k aktuální situaci proběhnou zápisy bez účasti dětí. 
Osobní konzultace proběhnou po domluvě pravděpodobně v červnu 2020, po otevření školy.

Rodiče, kteří mají zájem zapsat své dítě do 1. ročníku  Speciální základní školy Poděbrady:
1.  vyplní žádost o přijetí do 1. ročníku -  vyplněnou  žádost doručí zákonní zástupci nejlépe poštou, případně osobně, a to do 15. dubna 2020                                                                             
     (provoz kanceláře je omezen na dopolední hodiny)
     v  případě doručení 
 žádosti  na e-mail podebrady@spec-skola.cz je dle rozhodnutí MŠMT potřeba elektronický podpis.
2. k žádosti o přijetí do 1. ročníku zákonní zástupci doloží doporučení SPC k přijetí do speciální školy.
    - toto doporučení Vám vydá Vaše  SPC - domluvte se telefonicky (SPC Poděbrady 602 540 912) 
    - doporučení lze dodat dodatečně (do 30 dnů od podání žádosti) 
3. Pokud rodič žádá o odklad školní docházky,  vyplní žádost o OŠD  a kromě doporučení SPC k odkladu školní docházky doloží i doporučení pediatra.    

Souběžně probíhá  i zápis do přípravného stupně speciální školy.
Rodiče, kteří mají zájem zapsat své dítě do přípravného stupně Speciální základní školy Poděbrady vyplní žádost o přijetí do přípravného stupně základní školy speciální 
-  k žádosti o přijetí do přípravného stupně zákonní zástupci doloží doporučení SPC  (- doporučení lze dodat i dodatečně - do 30 dnů od podání žádosti) 

V případě nejasností volejte na tel.: 325 517 930 nebo  602 540 913

Těšíme se na nové školáčky!

Pavlína Mladá, ředitelka školy


Nárok na ošetřovné

přidáno: 17. 3. 2020 2:08, autor: Pavlína Mladá   [ aktualizováno 12. 5. 2020 5:46 ]

Aktuální situace (květen 2020): https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Pravidla pro ošetřovné se od března po celou dobu platnosti mimořádných opatření přijatých v souvislosti s COVID-19 mění. Nově mají rodiče nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření školských a dalších dětských zařízení, ale i některých sociálních služeb pro hendikepované.

Nárok na ošetřovné mají rodiče dětí mladších 13 let a bude vypláceno i při péči o starší hendikepované děti navštěvující školu. Stejně tak ho dostanou i lidé, kteří z důvodu uzavření zařízení některých sociálních služeb (denní stacionáře apod.) pečují o staršího hendikepovaného, který s nimi žije ve společné domácnosti.

Dva pečující se nyní můžou o péči střídat dle potřeby vícekrát a neomezeně. Znamená to, že např. oba rodiče se můžou střídat v tom, kdo bude chodit do práce a kdo zůstane doma s dětmi nebo hendikepovaným.

Ošetřovné bude vypláceno zpětně k datu přijetí mimořádných opatření. Ve chvíli, kdy tato mimořádná situace pomine, budou opět platit původní pravidla.


Pro vydání potvrzení prosím pište e-mail. podebrady@spec-skola.cz 
Uveďte:  jméno příjmení dítěte, rodné číslo, adresu trvalého bydliště

nebo volejte na tel: 325 517 952, 602 540 913 -  provoz kanceláře je v těchto dnech omezen


Děkujeme.

Pavlína Mladá, ředitelka školy


Z


Provoz SPC Poděbrady omezen

přidáno: 13. 3. 2020 2:47, autor: Pavlína Mladá   [ aktualizováno 19. 3. 2020 5:30 ]

Vážení klienti,

v souvislosti s nařízením mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k prevenci šíření onemocnění COVID-19 přistupujeme k tomuto opatření:

Provoz SPC Poděbrady je od 16.3.2020 omezen, poskytujeme jen telefonické a emailové konzultace.

·       Od 16.3.2020 do odvolání  nebudou probíhat žádná plánovaná ambulantní vyšetření. Klienti dostanou přednostní náhradní termín.

·        Zprávy z vyšetření budou klientům zaslány poštou.

·       V době mimořádného opatření nabízíme telefonické  konzultace pro žáky a jejich rodiče

      po - pá 8:00 - 14:00 hodin - tel.:602 540 912kontaktovat nás můžete i e-mailem spc@spec-skola.cz  
      /osobní konzultace budou probíhat po skončení mimořádného opatření/
 
Krizovou intervenci pro děti do 17 let  lze 24 hodin denně (bezplatně z mobilu i pevné linky)  využít také na lince bezpečí  na tel.: 116 111

Děkujeme za pochopení.


Za SPC:

          Mgr. Pavlína Mladá, ředitelka SPC   


1-10 of 609