snímek školy pro potřeby ŠPZ

A. Personální údaje

Speciální základní škola, Poděbrady, U Bažantnice 154, 290 01
Telefon: 325 517 930, 
E-mail: podebrady/at/spec-skola.cz, datová schránka: 5idxfyx

ředitelka školy: Mgr. Pavlína Mladá, 
email: pavlina.mlada/at/spec-skola.cz
zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Lenka Říhová 
email: lenka.rihova/at/spec-skola.cz 

Jméno a příjmení pracovníka zodpovědného za inkluzi:
Mgr. Lenka Říhová email: lenka.rihova/at/spec-skola.cz
konzultace kdykoli po předchozí dohodě

Jméno a příjmení výchovného poradce
Mgr. Jitka Teslíková, email. Jitka.teslikova/at/spec-skola.cz

Pracovníci zajišťující plánovanou pedagogickou (pedagogická intervence), spec. pedagogickou péči
Všichni pedagogičtí pracovníci (škola zřízená podle §16/9)

Školní poradenské pracoviště: kontakty na webu školy
B.  Pomůcky 
přehled zde

C. Přehled využívaných metod výuky v českém jazyce ( např. metoda čtení analyticko –synt. metoda, globální, sfumato, jiné) v matematice ( metodika Hejného), či v jiných předmětech

D. Otevření jiné než běžné třídy ( speciální třída, přípravná třída, logopedická, dyslektická, aj), jejich počet, počet žáků v nich)
Podřízené stránky (1): pomůcky
Comments