Popis projektu

přidáno: 9. 10. 2013 1:08, autor: Lenka Říhová   [ Aktualizováno 11. 10. 2013 7:46 uživatelem Radka Šindílková ]
Cílem projektu je rozvoj poradenských, asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb pro děti od 3 let s tělesným a souběžným postižením více vadami, jejich rodiče a pedagogy. Toho bude dosaženo prostřednictvím čtyř navržených klíčových aktivit. 

1.KA - vznik nového speciálně pedagogického centra (dále SPC). Tím budou zkráceny čekací lhůty na odborné vyšetření dětí a fakticky bude umožněno splnit požadavky nového znění Vyhlášky MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění vyhlášky č. 116/2011. Současná síť poradenských zařízení pro tuto cílovou skupinu ve Středočeském kraji je zcela nedostačující a z velké části je závislá na službách poradenských zařízeních financovaných Magistrátem hl. m. Prahy. SPC při Jedličkově ústavu se snaží své klienty ze Středočeského kraje předat shodně zaměřenému pracovišti ve Středočeském kraji.

2.KA a vznikem denního stacionáře pro děti od 3 let se souběžným postižením bude uspokojena dlouhodobá poptávka v regionu a potřeba zajištění vzdělávání předškolních dětí s handicapem. Zároveň se tím přispěje k budování systému komplexní včasné péče o handicapované děti ve Středočeském kraji.

3.KA - zkvalitněním technických i personálních podmínek pro integraci žáků s nejvyšší mírou podpůrných opatření do vyučování bude posílena možnost jejich integrace do společnosti. Posílení úlohy asistentů pedagoga při vzdělávání.

4.KA- cílem je zvyšování kompetencí a podpora vzdělávání asistentů pedagoga a odborných poradenských pracovníků v oblasti diagnostiky a poradenství. Toho bude dosaženo jednak sérií školení pracovníků SPC a asistentů pedagogů. Dále budou organizovány návštěvy našich pracovníků v obdobných kvalitních zařízeních ( Svítání Pardubice, SPC Jedličkův ústav, SPC Štíbrova, SPC Vertikála, SPC n.Míru, SPC Jihlava) s výměnou zkušeností. Proběhne setkání odborníků v rámci konference pracovníků speciálních škol se zahraniční účastí z Belgie a Anglie. 

Projekt počítá se třemi cílovými skupinami.

Hlavní cílovou skupinou jsou děti s mentální retardací všech stupňů, se smyslovým a tělesným, postižením, děti s poruchou autistického spektra (PAS), se zvýšenou impulzivitou a sníženou schopností soustředění, s vývojovými poruchami učení těžšího stupně (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie)s neurotickými poruchami a děti zdravotně oslabené.
V současné době naše škola vzdělává 108 žáků vě věku od 5 do 18 let, z nichž někteří dojíždí do školy i ze vzdálenosti 50 km. Část žáků pochází ze sociálně slabých rodin. U nich je riziko předčasného odchodu ze vzdělávacího systému. Ve škole 14 let funguje přípravný stupeň základní školy speciální. Jeho absolvováním je zajištěna péče o děti s handicapem, kterým byl doporučen odklad školní docházky. Rodičům i dětem je poskytována včasná pedagogická i sociální intervence.
Druhou cílovou skupinou jsou rodiče těchto dětí. Rodiče těchto dětí si osvojují rodičovskou roli složitěji, potýkají se s nedostatkem medicínských znalostí, ošetřovatelských schopností, nemožností použití výchovných vzorců ze svých původních rodin, často podléhají sociálnímu vyřazení. Téměř každý z nich by potřeboval psychologickou a poradenskou pomoc. Možná i proto, že nejsou zvyklí tuto pomoc složitě vyhledávat (a nabídka je zcela nedostačující), často se setkáváme v naší škole s matkami samoživitelkami. Otcové se s postiženými potomky smiřují problematičtěji, častěji řeší tuto situaci odchodem z rodiny a vytvořením rodin nových. Vhodnou pomocí rodičům bude vznik svépomocných skupin pod vedením odborníků.
Třetí cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci, odborní pracovníci SPC, asistenti pedagoga. U těchto pracovníků je nejen důležité jejich další vzdělávání v nových metodách výuky, nových terapiích, ale i v předcházení syndromu vyhoření.  
Comments