EU-projekty‎ > ‎

EU Peníze školám

Prevence rizikového chování z projektu ukončena

přidáno: 18. 7. 2014 1:51, autor: Radka Šindílková   [ aktualizováno 18. 7. 2014 1:58 ]

Od roku 2012 se naši žáci měli možnost seznámit s primární prevencí, kterou vedly lektorky ze SEMIRAMIS o.s. Programy zaměřené na speciální problematiku byly např. návykové látky, sexuálně přenosné nemoci, šikana, poruchy příjmu potravy, záškoláctví, vandalismus ale i vztahy v rodině či kolektivu, sebeúcta apod. Celkem bylo uskutečněno 20 bloků PP po 8h u jednotlivých tříd. Což je 160h profesionálního působení odborníků na případné patologické a sociální jevy v naší společnosti. Velkým přínosem těchto hodin byl i fakt, že jednotlivých bloků se účastnily i pedagožky ze tříd, což přispělo k větší důvěře mezi nimi a jejich žáky. Práce s dynamikou skupiny, rozvíjení důvěry a budování pozitivního sociálního klimatu naši žáci zajisté využijí i v běžném životě. 


Všechny DUMy odpilotovány

přidáno: 18. 7. 2014 1:08, autor: Radka Šindílková   [ aktualizováno 18. 7. 2014 1:11 ]

Realizace klíčové aktivity III/2 zahrnovala vytvoření digitálních učebních materiálů (DUM) pro vybranou vzdělávací oblast, jejich pilotáž, ověření a zajištění jejich sdílení a zkušeností získaných z takto ověřených modulů za podmínek daných autorským zákonem. Našemu pedagogickému sboru se v úzké návaznosti na ŠVP Speciální ZŠ Poděbrady podařilo vytvořit 251 DUMů ve 12ti  tématických oblastech. Již při samotných pilotážích bylo valnou většinou vyučujících zjištěno, že všechny námi vytvořené digitální materiály najdou v budoucích výukových letech zajisté vysoké uplatnění.Další vzdělávání pedagogických pracovníků proběhlo

přidáno: 17. 7. 2014 9:07, autor: Radka Šindílková   [ aktualizováno 18. 7. 2014 1:13 ]

Jak jsme již dříve uvedli, cílem klíčové aktivity bylo proškolení pedagogických pracovníků pro využívání digitálních technologií ve vzdělávacím procesu a v profesním životě. V naší škole proběhl kurz formou prezenčního školení, které trvalo 5 hodin a bylo akreditováno pod DVPP MŠMT. Šest pedagogických pracovníků ze speciálního školství se při týmové i individuální práci vzdělalo v rozvoji dovedností v oblasti digitálních technologií využitelných pro zavedení efektivních vyučovacích metod a forem. Naprosto se tak naplnil výstup, zpřístupnění digitálního vzdělávacího obsahu online i offline a podpora rozvoje odpovídajících kompetencí žáků a pedagogických pracovníků.  

Klíčová aktivita III/3

přidáno: 11. 10. 2013 7:51, autor: Radka Šindílková

III/3 - Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií - 3x

Název podporované aktivity 
Zpřístupnění digitálního vzdělávacího obsahu online i offline a podpora rozvoje odpovídajících kompetencí žáků a pedagogických pracovníků. 

Cíle realizace klíčové aktivity 
Cílem klíčové aktivity je proškolení pedagogických pracovníků pro využívání digitálních technologií ve vzdělávacím procesu a v profesním životě. 

Popis realizace klíčové aktivity 
Veškeré činnosti související se zvyšováním informační gramotnosti všech pedagogických pracovníků bez ohledu na typ studia (e-learning, prezenční školení). Za odpovídající program se považuje takový typ vzdělání, který má nejméně 4 hodiny a je akreditován jako DVPP MŠMT nebo jiným ústředním orgánem státní správy. Souběžně budou zajištěny minimální technické a materiální podmínky realizace dalšího vzdělávání v dané oblasti. 

Cílová skupina a její popis 
Pedagogičtí pracovníci základních škol. Podpora se poskytuje v profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností v oblasti digitálních technologií využitelných pro zavedení efektivních vyučovacích metod a forem. Formou dalšího profesního vzdělávání skupiny pedagogických pracovníků v týmové spolupráci bude rovněž posílena participace pedagogů na vytváření strategie školy v oblasti podpory digitálních technologií napříč vyučovacími předměty. 

Výstup klíčové aktivity 
Osvědčení o absolvování DVPP akreditovaných pod MŠMT.

Klíčová aktivita VII/1

přidáno: 11. 10. 2013 7:49, autor: Radka Šindílková

VII/1 - Prevence rizikového chování - 5x

Název podporované aktivity 
Vytváření podmínek pro rozvoj inkluzívního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Cíle realizace klíčové aktivity 
Cílem je snížit výskyt rizikového chování u žáků ZŠ prostřednictvím programu specifické primární prevence, který je zaměřen na zlepšení sociálního klimatu na škole. 

Popis realizace klíčové aktivity 
Na základě podkladů od třídních učitelů vedení školy ve spolupráci s metodikem prevence naformuluje zakázku specifického primárně preventivního programu pro čtyři třídy v minimálním rozsahu 8 hodin na třídu. 
Může jít o program zaměřený na speciální problematiku, která je v jednotlivých třídách školy aktuální (návykové látky, sexuálně přenosné nemoci, šikana, poruchy příjmu potravy, záškoláctví, vandalismus apod.) nebo o komplexní program, který pokrývá většinu forem rizikového chování. 
Základní podmínkou programu je, že jeho součástí bude práce s dynamikou skupiny, rozvíjení důvěry a budování pozitivního sociálního klimatu. V případě programů zaměřených na prevenci užívání návykových látek musí být tento program certifikovaný (výjimku tvoří právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení např. PPP). 
Na základě požadavku osloví vedení školy vhodného dodavatele programu. (V současné době nabízejí programy specifické primární prevence zejména neziskové organizace a pedagogicko-psychologické poradny.) 
Následně realizuje vybraný dodavatel v koordinaci s metodikem prevence program primární prevence v jednotlivých třídách. 
Současně s programem budou zajištěny materiální podmínky pro práci metodika prevence a realizaci programu. 

Cílová skupina a její popis 
Žáci ZŠ s důrazem na žáky druhého stupně. 

Výstup klíčové aktivity 
Výstupem klíčové aktivity jsou minimálně čtyři osmihodinové bloky programu primární prevence. 

Klíčová aktivita III/2

přidáno: 29. 11. 2012 6:18, autor: Radka Šindílková   [ aktualizováno 11. 10. 2013 7:51 ]

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT - 4x

Název podporované aktivity
Zpřístupnění digitálního vzdělávacího obsahu online i offline a podpora rozvoje odpovídajících kompetencí žáků a pedagogických pracovníků. 

Cíle realizace klíčové aktivity
Cílem aktivity je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních technologií. Podporovány jsou takové aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi učitelem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků. Podporovány jsou aktivity, které umožňují následné zveřejnění a sdílení s pedagogickou veřejností. 

Popis realizace klíčové aktivity
Realizace klíčové aktivity zahrnuje vytvoření digitálních učebních materiálů (DUM) pro vybranou vzdělávací oblast podle volby školy, jejich pilotáž, ověření a zajištění jejich sdílení a zkušeností získaných z takto ověřených modulů za podmínek daných autorským zákonem.
V rámci naplňování klíčové aktivity při zkvalitňování vyučovacího procesu budou souběžně zajištěny i technické a materiální podmínky pro tvorbu a praktické nasazení digitálních učebních materiálů při výuce. 

Cílová skupina a její popis
Cílovou skupinou jsou žáci základních škol. Žáci budou vzděláváni v souladu s moderními trendy výuky prostřednictvím inovativních vzdělávacích materiálů úzce souvisejících se zvyšováním kvality výuky prostřednictvím digitálních technologií.

Výstup klíčové aktivity
3 sady vzdělávacích materiálů pro tři tematické oblasti (v každé sadě je min. 20 DUM) pilotně ověřené v rámci běžné výuky.

1-6 of 6