EU-projekty

ERASMUS+ Učíme se žít v digitálním světě

Projekt Erasmus+ školní vzdělávání - Klíčová akce 2 - Strategická partnerství mezi školami
Číslo projektu: 2017-1-CZ01-KA219-035420
Doba trvání projektu: 1.9.2017 - 30.6.2020

Základní myšlenka projektu:

Cílem projektu je ukázat, jak technologie ve spojení se speciálně pedagogickými metodami mohou pomáhat ve vzdělávání i osobním rozvoji dětí se speciálními potřebami. V průběhu projektových aktivit a mobilit budeme vytvářet a sdílet interaktivní materiály (ozvučené kartičky, výukové plakáty, myšlenkové mapy, knížky, vlastní učebnice, animace, videa...), ale také pomocí ICT zaznamenávat a sdílet další zajímavé aktivity, které ve škole probíhají (taneční vystoupení, muzikoterapie, sportovní aktivity....). Kontaktem a sdílením zkušeností s ostatními zapojenými školami bychom se měli učit navzájem, my i naší žáci, poznávat sami sebe i svět kolem nás. Svět, jehož součástí jsou ve stále větší míře i technologie.

Centra kolegiální podpory

číslo projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004773

Příjemce/realizátor: Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace ve spolupráci s iŠkolství.cz 

Období realizace: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2020 

Počet zapojených spolupracujících subjektů: 8 speciálních škol (Bruntál, Opava, Ostrava, Kroměříž, Vsetín, Uherské Hradiště, Poděbrady, Kralupy nad Vltavou) 

Cíl projektu: profesní podpora PP běžných ZŠ i MŠ v oblasti společného vzdělávání za účelem zvýšení jejich znalostí a kompetencí o tom, jak pracovat a začlenit ve třídě žáky se SVP

Cílová skupina projektu: pedagogičtí pracovníci běžných ZŠ a MŠ 

Klíčové aktivity projektu: 
• KA 1 – Řízení projektu 
• KA 2 – Centra kolegiální podpory 
• KA 3 – Zahraniční stáže

PROBĚHLÉ PROJEKTY

Profesní a jazykový rozvoj pedagogů

č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0104 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

Doba trvání :1.7.2015 - 31.12.2015

K2 Zahraniční jazykový kurz pro učitele
Cíl: Zlepšení jazykových kompetencí pedagogů

K3 Stínování (job shadowing) pro pedagogy v zahraničí
Cíl: Profesní rozvoj pedagogů

KOMPLEXNÍ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM

č.projektu: CZ.1.07/1.2.33/02.0033 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Cílem projektu je rozvoj poradenských, asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb pro děti od 3 let s tělesným a souběžným postižením více vadami, jejich rodiče a pedagogy. Toho bude dosaženo prostřednictvím čtyř navržených klíčových aktivit. 

1. KA - vznik nového speciálně pedagogického centra (dále SPC)

2. KA - vznik denního  stacionáře pro děti od 3 let

3. KA - zkvalitnění technických i personálních podmínek pro integraci žáků s nejvyšší mírou podpůrných opatření do vyučování

4. KA - zvyšování kompetencí a podpora vzdělávání asistentů pedagoga a odborných poradenských pracovníků v oblasti diagnostiky a poradenství

Hlavní cílovou skupinou jsou děti s mentální retardací všech stupňů, se smyslovým a tělesným postižením, děti s poruchou autistického spektra (PAS), se zvýšenou impulzivitou a sníženou schopností soustředění, s vývojovými poruchami učení těžšího stupně (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie) s neurotickými poruchami a děti zdravotně oslabené. Druhou cílovou skupinou jsou rodiče těchto dětí, kteří si osvojují rodičovskou roli složitěji, potýkají se s nedostatkem medicínských znalostí, ošetřovatelských schopností, nemožností použití výchovných vzorců ze svých původních rodin, často podléhají sociálnímu vyřazení. Třetí cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci, odborní pracovníci SPC, asistenti pedagoga. U těchto pracovníků je nejen důležité jejich další vzdělávání v nových metodách výuky, nových terapiích, ale i v předcházení syndromu vyhoření.


EU PENÍZE ŠKOLÁM

Název projektu: Podpora vzdělávání 

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3418 


ŠABLONA VII/1 Prevence rizikového chování 

ŠABLONA III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

ŠABLONA III/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií

Datum zahájení realizace projektu: 1. 12. 2011
Datum ukončení realizace projektu: 31. 05. 2014


Comenius-partnerství škol

PŘÍBĚHY POMÁHAJÍ S KOMUNIKACÍ
je dvouletý projekt, do kterého je kromě naší školy zapojena ještě škola z Velké Británie a Belgie. Formou příběhů, putovních balíčků a obrazové dokumentace se žáci budou navzájem seznamovat s životem dětí v jiných zemích. Pro učitele projekt znamená možnost profesního růstu, vzájemné výměny zkušeností a zlepšení jazykových dovedností.


Sociální integrace žáků s těžkým zdravotním postižením

Projekt číslo CZ.1.07/1.2.05/04.0009

Díky tomuto projektu bude vyvinuta speciální aplikace pro alternativní a augmentativní komunikaci, využitelná pro iPad. Po odzkoušení u dětí, které nemohou z různých důvodů používat mluvenou řeč, bude aplikace předána k volnému šíření.
Dále bude vypracována metodika pro práci s iPadem ve vzdělávání žáků na prvním stupni základní školy praktické.
Bude proškoleno 165 pedagogických pracovníků. Uskuteční se 13 školení. Proškolením se zvýší úroveň poskytovaných služeb školy, která zajišťuje vzdělávání žáků s těžkým zdravotním postižením. Pedagogičtí pracovníci získají nové kompetence, dovednosti a vědomosti v různých aplikovaných terapiích (Míčkování, Bazální stimulace, Trampoterapie, Aquaterapie, ZTV, Náprava poruch učení, Práce se stresem-syndrom vyhoření).
Rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zvláště s potřebou alternativní a augmentativní komunikace budou moci při aktivaci a instalaci programů do iPadu využívat metodickou a technickou podporu metodika - technika.

Sdílíme iSEN

V rámci projektu OP IP „Sdílíme iSEN“ reg. číslo CZ.1.07/3.1.00/37.0077 
nabízí společnost 24U spolu s OS Přístav a Speciální základní školou Poděbrady praktické workshopy, zaměřené na využití moderních technologií ve vzdělávání a komunikaci. Cílovou skupinou jsou primárně rodiče a další osoby pečující o děti/dospělé se speciálními potřebami.
Ve 12 jednotlivých krajích je na výběr dopolední termín od 9:00 nebo odpolední od 14:00 hodin. Plánovaná časová dotace je 3-4 hodiny. Pro rodiče je zajištěna i osobní asistence k jejich dětem formou hlídací služby.

Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem

Speciální základní škola, Poděbrady, U Bažantnice 154 byla zapojena do projektu Středočeského kraje „Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem“, který byl financován grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru (EHP).

více informací zde


Co je nového - Erasmus+

 • To nejlepší z Belgie Jako každá projektová mobilita, tak i ta belgická má pokračování u nás ve škole, s cílem zprostředkovat dětem (i kolegům) vybranou zemi prostřednictvím zážitkového dopoledne. Jak tedy vypadal náš belgický ...
  Přidáno v 7. 2. 2020 13:20, autor: Lenka Říhová
 • Projektové setkání v Belgii Belgické setkání probíhalo ve dnech 20.-23.listopadu. Tato škola je pro nás jedna z nejinspirativnějších (známe ji už z předchozího projektu Comenius), proto tentokrát vycestoval šestičlenný tým. Speciální škola ...
  Přidáno v 25. 11. 2019 5:44, autor: Lenka Říhová
 • Den s řeckými bohy Ve středu 12.6.2019 se u nás ve škole a školní zahradě uskutečnil Řecký den. Přálo nám i počasí, vzduch se ani nehnul, venkovní teplota překonala hranici tropických 30 ...
  Přidáno v 17. 6. 2019 12:27, autor: Lenka Říhová
 • Projektové setkání v Řecku V květnu se náš Erasmus plus projekt přehoupl do druhé poloviny. Čtvrté setkání z plánovaných šesti proběhlo v řeckém městě Soluni (Thessaloniki), rodišti Konstantina a Metoděje, kteří v roce 863 ...
  Přidáno v 26. 5. 2019 8:47, autor: Lenka Říhová
 • Lotyšský den 24.1., jsme se na celé dopoledne přesunuli do Lotyšska. Na čtyřech stanovištích měli děti i učitelé možnost vyzkoušet aktivity, inspirované podzimním výjezdem projektu Erasmus plus do partnerské školy nedaleko ...
  Přidáno v 27. 1. 2019 14:13, autor: Lenka Říhová
Zobrazení příspěvků 1 - 5 z 13 Zobrazit více »

Co je nového - Centrum komunitní podpory

 • 1.setkání v CKP Poděbrady Na první setkání s lektory Centra kolegiální podpory se dostavilo 18 učitelů ze ZŠ a MŠ, z nichž někteří cestou k nám překonali více než 100 kilometrovou vzdálenost. Po seznámení ...
  Přidáno v 26. 9. 2017 11:06, autor: Lenka Říhová
Zobrazení příspěvků 1 - 1 z 1 Zobrazit více »


PROBĚHLÉ PROJEKTY

Co je nového - Profesní a jazykový rozvoj

 • Jobshadowing Levoča V rámci projektu Profesní a jazykový rozvoj pedagogů s registračním číslem projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0104 jsme se zúčastnili v termínu 9. – 13.11.2015 zahraniční ...
  Přidáno v 11. 2. 2016 4:10, autor: Radka Šindílková
 • Jobshadowing Topoľčany V termínu 2. listopadu až 6. listopadu jsem se já, a dalších pět mých kolegyň, vydali na pracovní stáž v rámci projektu Profesní a jazykový rozvoj pedagogů, která se konala ...
  Přidáno v 17. 12. 2015 6:15, autor: Neznámý uživatel
 • Jazykový kurz v Dublinu, Irsko Žádný jazykový kurz, ani ten intenzivní, Vám nedá tolik jako pobyt v zemi, kde je jazyk, který se učíte domovskou řečí. Slyšíte ji celý den kolem sebe, v hostitelské rodině ...
  Přidáno v 2. 11. 2015 12:34, autor: Iva Jelínková
 • Kurz angličtiny - Torquay Celoživotní vzdělávání je důležité v každé profesi a pro učitele to, myslím, platí o to víc. Naše škola je otevřená spolupráci se školami v ČR i v zahraničí, usilujeme o ...
  Přidáno v 11. 9. 2015 12:09, autor: Lenka Říhová
 • Kurz angličtiny v Hastings V srpnovém termínu nám evropský projekt umožnil vycestovat za hranice naší republiky a to do Velké Británie. V Anglii jsme absolvovali jazykový kurz v krásném přímořském městě jménem Hastings. Během ...
  Přidáno v 28. 8. 2015 3:34, autor: pavlina.reissigova@spec-skola.cz
Zobrazení příspěvků 1 - 5 z 7 Zobrazit více »

Co je nového - SPC

 • Rekonstrukce SNOEZELENU Poslední uskutečněná akce z našeho EU projektu "Komplexní speciálně pedagogické centrum Poděbrady", reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0033" byla rekonstrukce místnosti SNOEZELEN. Zakoupil se přenosný panel ...
  Přidáno v 16. 7. 2015 3:49, autor: Radka Šindílková
 • Muzikoterapeutický workshop Dne 22.12. 2014 se uskutečnilo poslední školení v rámci projektu "Komplexní speciálně pedagogické centrum Poděbrady", reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0033, který je financován z ...
  Přidáno v 16. 7. 2015 3:10, autor: Radka Šindílková
 • Nakoupeny další pomůcky a testy
  Přidáno v 16. 7. 2015 3:00, autor: Radka Šindílková
Zobrazení příspěvků 1 - 3 z 21 Zobrazit více »

Co je nového-EU Peníze školám

 • Prevence rizikového chování z projektu ukončena Od roku 2012 se naši žáci měli možnost seznámit s primární prevencí, kterou vedly lektorky ze SEMIRAMIS o.s. Programy zaměřené na speciální problematiku byly např. návykové látky, sexuálně přenosné ...
  Přidáno v 18. 7. 2014 1:58, autor: Radka Šindílková
 • Všechny DUMy odpilotovány Realizace klíčové aktivity III/2 zahrnovala vytvoření digitálních učebních materiálů (DUM) pro vybranou vzdělávací oblast, jejich pilotáž, ověření a zajištění jejich sdílení a zkušeností získaných z takto ověřených modulů za ...
  Přidáno v 18. 7. 2014 1:11, autor: Radka Šindílková
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků proběhlo Jak jsme již dříve uvedli, cílem klíčové aktivity bylo proškolení pedagogických pracovníků pro využívání digitálních technologií ve vzdělávacím procesu a v profesním životě. V naší škole proběhl kurz formou prezenčního ...
  Přidáno v 18. 7. 2014 1:13, autor: Radka Šindílková
 • Klíčová aktivita III/3 III/3 - Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií - 3xNázev podporované aktivity Zpřístupnění digitálního vzdělávacího obsahu online i offline a podpora rozvoje odpovídajících kompetencí žáků a pedagogických pracovníků. Cíle ...
  Přidáno v 11. 10. 2013 7:51, autor: Radka Šindílková
 • Klíčová aktivita VII/1 VII/1 - Prevence rizikového chování - 5xNázev podporované aktivity Vytváření podmínek pro rozvoj inkluzívního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Cíle realizace klíčové aktivity Cílem je snížit výskyt rizikového chování ...
  Přidáno v 11. 10. 2013 7:49, autor: Radka Šindílková
Zobrazení příspěvků 1 - 5 z 6 Zobrazit více »

Comenius

 • Závěrečné video
  Přidáno v 1. 8. 2013 0:11, autor: Lenka Říhová
 • Comenius song Na melodii Ódy na radost složila každá škola slova společné Comenius písně. Czech words Radost máme že jste přišli že jsme se tu potkali společně si zazpívali a vesele zahráli ...
  Přidáno v 1. 8. 2013 0:10, autor: Lenka Říhová
 • Poslední setkání v Belgii Ve dnech 5.-9. června proběhlo poslední setkání projektu Comenius Partnerství škol v rámci projektu Příběhy pomáhají s komunikací. Do belgické školy BuBao St. Gerardus jsme jeli již podruhé, tentokrát ...
  Přidáno v 13. 6. 2013 5:20, autor: Lenka Říhová
 • Comenius setkání - podruhé u nás Společně s kolegy z britské a belgické speciální školy jsme od 21. do 24. března prožili několik krásných a inspirací nabitých dní při Comenius setkání, již po druhé v rámci ...
  Přidáno v 22. 4. 2013 1:56, autor: Lenka Říhová
 • Job shadowing V týdnu od 18. do 22. března se, v rámci projektu Comenius - job shadowing, zapojila do práce v naší škole kolegyně z britské speciální školy, Karen Wake. V průběhu své ...
  Přidáno v 22. 4. 2013 1:55, autor: Lenka Říhová
Zobrazení příspěvků 1 - 5 z 18 Zobrazit více »

Co je nového-Sociální integrace

 • AAK aplikace Klábosil KLÁBOSIL© je PRVNÍ ČESKÁ autorská aplikace pro iPad, určená pro augmentativní a alternativní komunikaci (AAK). Jejím smyslem je umožnit osobám s obtížemi při užívání mluvené řeči sdělovat své potřeby a ...
  Přidáno v 26. 9. 2014 2:42, autor: Lenka Říhová
 • Aquaterapie ve speciálním školství Kurz představuje Aquaterapii jako metodu zařazenou do Ucelené rehabilitační a terapeutické péče, jejíž prvky mohou využívat pedagogičtí pracovníci přímo v praxi.Skládá se z části teoretické a praktické. Témata, která ...
  Přidáno v 17. 1. 2013 8:16, autor: Radka Šindílková
 • Zdravotní tělesná výchova Seminář byl zaměřen na program zdravotní tělesné výchovy, která prostupuje vzdělávacími programy školy praktické a speciální. Probíraná témata v teoretické části byla funkce vyučovacího předmětu (diagnostická, vzdělávací a rozvojová, kompenzační ...
  Přidáno v 17. 1. 2013 8:15, autor: Radka Šindílková
Zobrazení příspěvků 1 - 3 z 12 Zobrazit více »