o škole‎ > ‎

terapie

Většina terapií a kroužků, které v našem zařízení probíhají, je zařazena do dlouhodobého projektu UCELENÉ REHABILITAČNÍ A TERAPEUTICKÉ PÉČE.
 • V dopoledních hodinách (při výchovně vzdělávacím procesu našich žáků) se ve Speciální základní škole Poděbrady využívají tyto terapie: Logopedická péče, Fyzioterapie, Canisterapie, Pobyt v solné jeskyni, Aquaterapie a vodoléčba, Psychomotorika a ZTV, Trampolíning, Dětská jóga, Muzikoterapie, Snoezelen. 
  Více podrobností k jednotlivým terapiím je uvedeno na této stránce níže. 
 • V odpoledních hodinách (při volnočasových aktivitách našich dětí) v Občanském sdružení Přístav probíhají tyto terapie a kroužky: EEG Biofeedback, Logopedická péče, Trénink jazykových schopností podle D.B. Elkonina, Angličtina, Kuchtík, Hudební hrátky - Flétnička, Nácviky sociálních dovedností, Taneční a pohybová terapie, Rehabilitačně-relaxační aktivity.
 • Více podrobností k jednotlivým terapiím a kroužkům uvedeno ZDE.
Logopedická péče
 • Logopedická péče ve škole je zakotvena ve školním vzdělávacím programu v rámci hodin českého jazyka - řečové výchovy, které vedou třídní učitelé. 
 • V rámci činnosti SPC při Speciální škole U Bažantnice probíhá i individuální logopedická péče, kterou zajišťuje logopedka HANA ČERMÁKOVÁ. Na individuální logopedii docházejí žáci, kteří byli osloveni paní logopedkou, a očekává se u nich součinnost v podobě pravidelných domácích nácviků. Individuální logopedická péče probíhá cca jednou za dva týdny, vždy ve středu nebo ve čtvrtek. 
 • Konzultace s rodiči je možné plánovat na středeční odpoledne vždy ve spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem.

Alternativní (úplná náhrada) a augmentativní (částečná náhrada) komunikace (AAK)
 • AAK je součástí práce s dětmi s vážněji narušenou komunikační schopností. Probíhá zpravidla individuální formou v rámci jednotlivých tříd a zahrnuje komplexní komunikační a organizační systém. Využíváme strukturované prostředí, procesuální schémata a komunikační systémy bez pomůcek (gesta, znak do řeči) i s pomůckami. Kromě pomůcek netechnických (obrázky, fotografie, piktogramy, komunikační knihy, zážitkové deníky) využíváme i pomůcky technické (tlačítka s hlasovým výstupem, komunikační aplikace v tabletech). 
 • AAK se neobejde bez úzké spolupráce a aktivní účasti rodiny. 
 • Garantem a konzultantem AAK v naší škole je LENKA ŘÍHOVÁ. Konzultace s rodiči je možné plánovat v součinnosti s podporou Speciálně pedagogického centra. 

Fyzioterapie
 • Fyzioterapie v naší škole probíhá individuálně a vždy s fyzioterapeutem. Forma je aktivní či pasivní. Krátkodobý i dlouhodobý rehabilitační plán vychází z individuálních potřeb žáka a je vždy konzultován s rodiči a lékaři. Každá hodina fyzioterapie se přizpůsobuje psychosomatickému stavu žáka a jeho momentálním potřebám. Využíváme Bazální a Orofaciální stimulaci, S-E-T concept, Míčkovou facilitaci, Kineziology Taping, Propriofoot Concept, Psychomotoriku, Neurovývojovou stimulaci.
 • Konkrétně aktivizujeme, stabilizujeme, relaxujeme, cvičíme proti odporu či se zátěží, pasivně protahujeme, ovlivňujeme kloubní pohyblivost a hluboký stabilizační systém, zapojujeme jemnou a hrubou motoriku, stimulujeme zrak, hmat, sluch, čich a chuť, cvičíme koordinaci, stabilitu, orientaci v prostoru, polohujeme, využíváme dechovou gymnastiku.
 • Při fyzioterapii využíváme Stropní zvedací systém ROOMER, Magnetoterapii Biomag, MOTOmed, TerapiMaster – Record, rotoped, chodecký a běžecký pás, pojízdný elektrický zvedák, vanu s vodoléčbou, psychomotorické pomůcky, overbally, gymbally, FLEXI-BARy, balanční plochy, žebřiny, tělocvičnou trojkombinaci, trampolíny, kuličkový bazén, Bobath válec atd.
 • Rehabilitace je prováděna pod vedením fyzioterapeutky RADKY ŠINDÍLKOVÉ
 • V rámci činnosti SPC při Speciální škole U Bažantnice jsou po telefonické domluvě v odpoledních hodinách možné rovněž konzultace s rodiči žáků se zaměřením na fyzioterapii, canisterapii, ZTV, domácí cvičení, využití kompenzačních pomůcek a poradenství v oblasti Ucelené rehabilitační a terapeutické péče.

Canisterapie 
 • Canisterapie je kontakt člověka a psa, zaměřený na udržení nebo zlepšení kvality života klienta, který se nachází v
  nepříznivé životní situaci. Takovým záměrem může být udržení nebo zlepšení zdravotního stavu, rozvoj osobnosti, sociální integrace nebo zmírnění negativních dopadů klientovi životní situace. 
 • Pozitivní účinky této terapie jsou např. zlepšení komunikace a sociálních vztahů s okolím, zvýšení kvality života, intelektuální a emoční stimulace, aktivizace psychická nebo i fyzická. 
 • Canisterapie může v procesu ucelené rehabilitace přispět k plnění cílů psychologických, fyzických, smyslových, výchovných, výukových a sociálních.
 • V rehabilitačních třídách naší školy využíváme i tu nejvyšší formu canisterapie, jakou je polohování. 
 • Canisterapie probíhá většinou při individuální fyzioterapii a zajišťuje ji RADKA ŠINDÍLKOVÁ se svou fenkou maďarského ohaře AJŠOU. 

Snoezelen
 • Je speciálně upravená místnost, ve které využíváme technického vybavení k multismyslové stimulaci či relaxaci. 
 • Našimi speciálními pomůckami a pomocníky jsou bublinkový vodní sloupec, projektor s olejovými barevnými kotoučky, optická vlákna v zrcadlovém panelu, aroma lampa, vyhřívané vodní lůžko, lávové lampy, speciální polohovací pomůcky a další. Snažíme se o celkové ovlivnění psychosomatického stavu našich žáků.
 • Snoezelen-MSE je místem setkání v atmosféře důvěry a uvolnění. Je vědecky dokázáno, že působí na zlepšení zdraví – u psychických nemocí, u fyzických onemocnění, při emocionálních potížích (deprese, agresivita), při poruchách koncentrace – ADHD a dalších. Snoezelen-MSE vede k uvolnění, ale může také aktivizovat, probouzet zájem, přinášet radost a pocit vzájemného sdílení.
 • Tento koncept je určen pro všechny věkové skupiny a diagnózy. V naší škole každá třída zhruba jednou do týdne tuto místnost aktivně využívá.
 • Ve třídách s rehabilitačním programem je spojován koncept Snoezelen-MSE s dotykovou terapií, míčkováním a polohováním.

Pobyt v solné jeskyni
 • Solno - jodová jeskyně poskytuje čisté ionizované ovzduší, obohacené o mnohé minerály, napomáhá zlepšovat psychickou  kondici a pomáhá při prevenci a léčbě různých zdravotních problémů. Je účinná při onemocnění dýchacích cest, astmatu, zánětu krku a nosohltanu, chronické rýmě, chřipce, angíně, onemocnění trávicího traktu. Stejně blahodárný účinek má solno - jodová jeskyně při neurózách a psychickém stresu, vyčerpanosti, depresích, nemocech krevního oběhu, ischemii a vysokém krevním tlaku. 
 • Solná jeskyně z pravé mořské soli jednoznačně patří k pozitivum, kterými je možné rozšířit škálu léčivých prostředků bez nejmenšího rizika pro organizmus.
 • Každá třída v naší škole má možnost absolvovat tuto skupinovou terapii 1x za školní rok, formou 10 terapeutických lekcí po sobě jdoucích.

Aquaterapie
 • Neboli rehabilitačně-kondiční plavání, je v naší škole jednou z nejstarších a nejoblíbenějších aktivit. Každé pondělí, čtvrtek a pátek se v rehabilitačním bazénu s teplou vodou střídají jednotlivé třídy a právě tuto složku tělesné a zdravotní tělesné výchovy absolvují.
 • Během plavecké hodiny je kladen důraz na složku kondiční (metodicky naučené a zvládnuté různé plavecké modifikované styly) a na složku rehabilitační (zlepšení zdravotního stavu jedince).
 • Při individuální i skupinové práci s dětmi jde primárně o rozvinutí motorických dovedností dítěte uvolněním spastického napětí a aktivizaci hypotonických svalových skupin. Dále se pak zvyšuje kloubní pohyblivost. Sekundárně dochází ke zlepšení psychického stavu dítěte. 
 • Velká část pedagogů absolvovala proškolení právě v této terapeutické oblasti.

Psychomotorika a ZTV
 • Hlavním cílem psychomotoriky je bezděčné prožívání radosti z pohybu, ze hry a z tělesných cvičení. Směřuje k vytvoření tzv. bio – psycho – socio – spirituální pohody člověka. Zahrnuje různé pohybové aktivity za účelem zlepšení obratnosti, posílení fyzické zdatnosti.
 • Psychomotorických cvičení se dá využít ve všech věkových kategoriích, velké uplatnění však mají zvláště u jedinců zdravotně oslabených a méně pohybově nadaných. Je formou aktivního odpočinku, procesem regenerace a vhodnou aktivitou ke kompenzování duševní námahy. Rozvíjí psychickou, fyzickou i společenskou stránku. 
 • Při psychomotorických aktivitách se využívá řada netradičních pomůcek a náčiní, většinou však jednoduchých a běžně dostupných. Základními pomůckami jsou padák, molitanový míč, deky, noviny, balanční pomůcky (šlapák, chůdy, rolovací deska s válcem, káča), pivní tácky či víčka od PET lahví. 
 • Většina pedagogického sboru prochází průběžně lekcemi psychomotoriky, vedených RADKOU ŠINDÍLKOVOU a JINDŘIŠKOU NĚMCOVOU.
 • Psychomotorika je v naší škole běžnou součástí TV a ZTV. 
 • Vzhledem k psychosomatickému stavu našich žáků obsahují hodiny TV a ZTV velmi často i prvky z fyzioterapie a rehabilitace.

Trampolíning 
 • Je netradiční forma cvičení na terapeutické trampolíně s úzkou vazbou na psychiku. Princip úspěšnosti trampolíningu spočívá ve fyziologii a biomechanice pohybu na trampolíně. Při individuální práci s dítětem dochází při trampolíningu k posilování odolnosti a obranyschopnosti organismu, zlepšování fyzické i psychické kondice. Navozováním krátkodobého (ale mnohokrát opakovaného) stavu nulové gravitace dochází k spontánnímu prožívání radosti a opojení z netradiční pohybové aktivity. Terapeut tohoto stavu dosáhne i u „vozíčkáře“.
 • Velkou trampolínu lze také vnímat jako velmi zábavnou, velkou a bezpečnou rehabilitační balanční plochu.
 • Tuto terapii do ZTV a TV jednotlivých žáků řadíme až po konzultaci a schválení jejich lékaři.
 • Velká část pedagogů absolvovala proškolení i v této terapeutické oblasti.

Dětská jóga
 • Dětská jóga je speciálně upravená verze jógy a liší se od jógy pro dospělé. Rozdíly najdeme jak v rychlosti a dynamice provádění cviků, tak ve cvicích samotných. Cviky dětské jógy kopírují správný vývoj dítěte, pracují s přirozeností a fantazií.
 • Hodiny jógy jsou hravé, spontánní a velmi zábavné. Děti se jednoduché jógové sestavy učí pomocí pohádek, říkanek, či písniček. Mohou zde realizovat svoje představy, seznámit se s novými pocity a zároveň vybít energii s kamarády. Děti lépe poznají svoje tělo a začnou o něm přemýšlet jako o celku. Jóga dětem pomůže zlepšit koncentraci, spánek, ale i představivost.
 • Individuální dětská jógová terapie nejen u dětí se speciálními potřebami se zabývá problémy pozornosti, motoriky nebo pohybu. Lektor dítěti přirozenou formou pomáhá a radí tak, aby byly (znovu) nastoleny správné návyky a vyrovnala se tak rovnováha těla a duše.
 • Tuto terapii na naší škole vede a jejím garantem je ANDREA MAREŠOVÁ.
 • I dětská jóga je ve Speciální škole U Bažantnice řazena do vyučovacích hodin TV a ZTV.

Muzikoterapie 
 • Využívá hudby, ticha, rytmu, zvuků, tónu, zpěvu, často v návaznosti na pohyb či výtvarnou tvorbu. 
 • Jako většina terapií působí na člověka jako celek, je to proces, který prostřednictvím hudby dokáže zlepšit zdravotní stav, případně zmírnit následky postižení u dětí i dospělých. 
 • Léčebnou metodou je jak vytváření nebo podílení se na hudbě, tak i její poslouchání, vnímání či jiné kreativní zpracování. 
 • Velká část pedagogů prošla nějakou formou proškolení v této oblasti a využívá prvky této terapie při běžných hodinách HV.
 • Odborným garantem je JITKA ŠÍPKOVÁ.Pro odbornou veřejnost nabízíme akreditovaný vzdělávací kurz pod MŠMT a DVVP 
 • Dětská jóga pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
 • V případě zájmu kontaktujte lektorku ANDREU MAREŠOVOU (andrea.maresova[at]spec-skola.cz)