informace o škole

Speciální základní škola je určena dětem se speciálními vzdělávacími a výchovnými potřebami.
Poskytujeme základní vzdělání a základy vzdělání formou různých vzdělávacích programů dětem ve věku od 5ti do 18ti let.

Naši žáci

 • děti s mentální retardací všech stupňů
 • děti se smyslovým a tělesným postižením
 • děti s poruchou autistického spektra (PAS)
 • děti s poruchami komunikace a těžší poruchou řeči, děti nemluvící
 • děti se zvýšenou impulsivitou a sníženou schopností soustředění
 • děti s nerovnoměrně vyzrálou CNS
 • děti s vývojovými poruchami učení těžšího stupně (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie)
 • děti s výchovnými problémy
 • děti s neurotickými poruchami
 • děti zdravotně oslabené
V současné době má škola 15 tříd, do kterých jsou děti rozděleny podle věku i podle způsobu vzdělávání:

Vzdělávací programy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
 • Rámcový vzdělávací program (RVP ZV) - individuální vzdělávací plán: 1.-5. ročník (žáci s lehkým mentálním postižením)
 • Školní vzdělávací program "Pojď s námi (RVP ZV-LMP): 6.-9. ročník (žáci s lehkým mentálním postižením) 
 • Školní vzdělávací program "Pojď s námi" (RVP ZV): individuálně integrovaní žáci bez mentálního postižení
ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ
 • školní vzdělávací program "Pojď s námi" (RVP ZŠS) 
Naše silné stránky

 • kvalitní pedagogický sbor se vzděláním v oblasti speciální pedagogiky menší počet dětí ve třídách a z toho vyplývající možnost individuální péče o děti, které to potřebují
 • individuální výchovně vzdělávací plány, sestavené podle potřeb jednotlivců
 • možnost asistentů a speciálních pomůcek
 • moderní bezbariérové prostředí a výukové prostory, odpovídající výchově a vzdělávání dětí žijících ve 21.století
 • klidné, nestresující prostředí a pochopení pro problémy dětí i rodičů

Nabízíme


 • speciálně pedagogické terapie - fyzioterapii, canisterapii, arteterapii, aromaterapii, muzikoterapii, dětskou jógu, relaxační techniky pomocí snoezelenu, bazální stimulaci a další
 • logopedickou péči 
 • zdravotní tělesnou a rehabilitační výchovu pod vedením fyzioterapeutky
 • vzdělávání pomocí moderních technologií - dotykové tablety iPad
 • mimoškolní činnost v součinnosti s o.s. Přístav a Centrem pro všechny
 • školní družinu s odpoledním programem
 • každoroční rehabilitační pobyty se školou v přírodě
 • výlety s různým programem
 • kulturní vyžití (divadlo, programy pro školy...)
 • integrační aktivity - projekt SETKÁNÍ
 • rehabilitační a kondiční plavání
 • pobyt v solno-jodové jeskyni


Podřízené stránky (3): terapie třídy zaměstnanci