o škole

Speciální základní škola je určena dětem se speciálními vzdělávacími potřebami dle paragrafu 16 odst. 9 školského zákona č.561/2004 Sb. 
Poskytujeme základní vzdělání a základy vzdělání dětem a žákům ve věku od 5ti do 18ti let.

Naši žáci

Našimi žáky jsou děti, kterým z různých důvodů nevyhovuje  vzdělávání v běžné ZŠ a kterým byla přiznána podpůrná opatření 3. - 5. stupně 
 • děti s mentálním postižením všech stupňů 
 • děti autistické a s autistickými rysy 
 • děti se smyslovým a tělesným postižením 
 • děti s poruchami komunikace a těžší poruchou řeči, děti nemluvící 
 • děti s vývojovými poruchami učení těžšího stupně v kombinaci s dalším postižením (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie) 
 • děti s vývojovými poruchami chování v kombinaci s dalším postižením 
 • děti s kombinovaným postižením 
V současné době má škola 15 tříd, do kterých jsou děti rozděleny podle věku i podle způsobu vzdělávání.

Vzdělávací programy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
 • Školní vzdělávací program "Pojď s námi (RVP ZV)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ
 • Školní vzdělávací program "Pojď s námi" (RVP ZŠS) 


Naše silné stránky

 • kvalitní pedagogický sbor se vzděláním v oblasti speciální pedagogiky 
 • menší počet dětí ve třídách a z toho vyplývající možnost individuální péče
 • individuální plány, sestavené podle potřeb jednotlivců 
 • možnost asistentů a speciálních pomůcek včetně moderních technologií 
 • podnětné a laskavé prostředí s pochopením pro problémy dětí i rodičů

Nabízíme

 • speciálně pedagogické terapie - logopedickou péči, fyzioterapii, canisterapii, arteterapii, aromaterapii, muzikoterapii, dětskou jógu, rehabilitační a kondiční plavání, relaxační techniky pomocí snoezelenu, bazální stimulaci, pobyt v solno-jodové jeskyni a další
 • každoroční rehabilitační pobyty se školou v přírodě
 • výlety s různým programem
 • kulturní a sportovní aktivity (divadlo, programy pro školy...)
 • integrační aktivity - projekt SETKÁNÍ