informace o škole

Speciální základní škola je určena dětem se speciálními vzdělávacími potřebami dle paragrafu 16 odst. 9 školského zákona č.561/2004 Sb. 
Poskytujeme základní vzdělání a základy vzdělání dětem a žákům ve věku od 5ti do 18ti let.

Naši žáci

Našimi žáky jsou děti, kterým byla přiznána podpůrná opatření 3. - 5. stupně a kterým z různých důvodů nevyhovuje  vzdělávání v běžné ZŠ:
 • děti s mentálním postižením všech stupňů 
 • děti autistické a s autistickými rysy 
 • děti se smyslovým a tělesným postižením 
 • děti s poruchami komunikace a těžší poruchou řeči, děti nemluvící 
 • děti s vývojovými poruchami učení těžšího stupně v kombinaci s dalším postižením (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie) 
 • děti s vývojovými poruchami chování v kombinaci s dalším postižením 
 • děti s kombinovaným postižením 
V současné době má škola 15 tříd, do kterých jsou děti rozděleny podle věku i podle způsobu vzdělávání.

Vzdělávací programy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
 • Školní vzdělávací program "Pojď s námi (RVP ZV)
 • Školní vzdělávací program "Pojď s námi (RVP ZV-LMP): dobíhající pro 7.- 9. ročník (žáci s lehkým mentálním postižením) 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ
 • Školní vzdělávací program "Pojď s námi" (RVP ZŠS) 

Naše silné stránky

 • kvalitní pedagogický sbor se vzděláním v oblasti speciální pedagogiky 
 • menší počet dětí ve třídách a z toho vyplývající možnost individuální péče o děti, které to potřebují 
 • individuální výchovně vzdělávací plány, sestavené podle potřeb jednotlivců 
 • možnost asistentů a speciálních pomůcek 
 • moderní bezbariérové prostředí a výukové prostory, odpovídající výchově a vzdělávání dětí žijících ve 21.století 
 • klidné, nestresující prostředí a pochopení pro problémy dětí i rodičů

Nabízíme

 • speciálně pedagogické terapie - logopedickou péči, fyzioterapii, canisterapii, arteterapii, aromaterapii, muzikoterapii, dětskou jógu, rehabilitační a kondiční plavání, relaxační techniky pomocí snoezelenu, bazální stimulaci, pobyt v solno-jodové jeskyni a další
 • každoroční rehabilitační pobyty se školou v přírodě
 • výlety s různým programem
 • kulturní vyžití (divadlo, programy pro školy...)
 • integrační aktivity - projekt SETKÁNÍ
Podřízené stránky (3): terapie třídy zaměstnanci